ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ބޭނުންކޮށްފައިހުރި ބައެއް ތަކެތި އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ވިއްކާލުން

މި ބޭންކުގައި ހުރި ބައެއް ބައު ތަކެތި (ފަރުނީޗަރު، ގޮނޑި، މޭޒު، ޕްރިންޓަރ ފަދަ ތަކެތި) ވިއްކާލުމަށް ނިންމާފައިވާތީ، މިތަކެތި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި އަގު ހުށަހަޅަން ވަޑައިގެންނެވުން އެދެމެވެ. އަގު ހުށަހަޅަން ވަޑައިގަންނަވާނީ ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިބޭންކުގެ މީޓިންގރޫމަށެވެ. އަގުބެލުން އޮންނާނީ އަގު ހުށަހަޅުއްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހާޒިރުގައެވެ. އަގުތައް ބެލުމަށްފަހު އެންމެމަތީ އަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ތަކެތި ވިއްކާލެވޭނެއެވެ.

ތަފުސީލު

ވަޑައިގަންނަވަންވީ ތަން

ތާރީޚު އަދި ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

އެއަރޕޯޓް ބްރާންޗް

03 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެނދުނު 10:00

އަގު ހުށަހެޅުން

ސީޓްރެކްސް ބިލްޑިންގގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާ

06 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ހެނދުނު 10:00

11 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

26 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ