އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

މިމަރުކަޒުގެ އިންވެންޓްރީގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ބައުވެފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ބޭނުންކުރަންނުޖެހޭ ބައެއް ތަކެއްޗާއި، ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތީގެ ނީލަން ކިޔުން 2015 އޮގަސްޓު 31 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4.30 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެ ވާހަކަ ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

08 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

23 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ