ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ހުޅުމާލެފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ހުޅުމާލެފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 26 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 27 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:30 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން، ސްޓާފް ކުއަރޓަރސްއިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަންވާނެއެވެ.

19 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ