ބަނޑިދޫ ސްކޫލް، ދ. ބަނޑިދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

މި ސްކޫލްގެ ބައުމުދާ ނީލަން ކިޔުމާ ގުޅޭ

މި ސްކޫލުގައި ބައުވެފައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި (އެނެކްސް ލިސްޓް 1 ގައި ވާ ތަކެތި) ނީލަން ކިޔުން 3 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 13:00 ގައި މި ސްކޫލުގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

އިތުރުމަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލްގެ ނަންބަރު 7952916 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

09 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

24 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ