މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގައު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

"މާލޭ ވެސްޓްސައިޑް ރީ-ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ" މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން މި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މަގުގައި އަތުރާ ގައު ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 30 އޮގަސްޓު 2015ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހުގެ 2:00 ގައި މި މިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 06 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން މި މިނިސްޓްރީއަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

05 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

20 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ