އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާ ދަނގަޑު ގަންނާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

ބާ ދަނގަޑު ގަންނާނޭ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެ

މި ކައުންސިލުން ހިންގާ އައިލެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބާ ދަނގަޑު ގަންނާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ކުރީން އދ.ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނުވަތަ ކައުންސިލަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 26 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ބާދަނގަޑު ގަންނާނެ އަގު ލިޔުމަކުން މި ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު 6680539 ނުވަތަ 7929080 އަށެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރީމެވެ.

04 ޛުލްޤަޢިދާ 1436

18 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ