ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓީއޯގެ ވިލިމާލެފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ވިލިމާލެފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

އެސްޓީއޯގެ ވިލިމާލެ ފިހާރައިގައި ހުރި ބައު ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަން ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުން 19 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 09:30 އަށް އެސްޓީއޯ ވިލިމާލެފިހާރައަށް ވަޑައިގެން ތަކެތި ބެއްލެވުމަށްފަހު 20 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 09:00 އަށް އެސްޓީއޯ ސްޓާފް ކުއަރޓަރސް އަށް ވަޑައިގެން އަގު ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ.

  • ނީލަން ކާމިޔާބު ކުރައްވާ ބޭފުޅުން 2 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަވަން ވާނެއެވެ.

28 ޝައްވާލް 1436

13 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ