ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވީ.އޭ.އެމް. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް (ސައުތު) ގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ

އިޢުލާނު 

ވީ.އޭ.އެމް. ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް (ސައުތު) ގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ                                                                                 

މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚު:

2015 އޮކްޓޫބަރު 10 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަސް

މުބާރާތް ބޭއްވޭ ރަށް:

ލ. ފޮނަދޫގައި.

މުބާރާތް ކުޅެވޭ ޑިވިޜަން:

އަންހެން

ބައިވެރިވެވޭ ފަރާތް:

މި އެސޯސިއޭޝަނުގެ މެންބަރު ކުލަބު، ޖަމުޢިއްޔާ، ޖަމާޢަތްތައް.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 ސެޕްޓެންބަރު 10 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ނިޔަލަށް.

ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތާރީޚާއި ގަޑި:

2015 ސެޕްޓެންބަރު 20 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފޯމާއި، ޓީމު ލިސްޓު ހުށަހަޅާ ފޯމު ލިބެންހުރި ތަންތަން:

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

[email protected]

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

[email protected]، 3317015 

27 ޝައްވާލް 1436  

12 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ