ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓަރ އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް-2015

އިންޓަރ އޮފީސް / ކުންފުނިތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް - 2015

މި އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށްގެން އިންޓަރ އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތެއް 10 ސެޕްޓެންބަރު 2015 ގައި ފެށުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފަައެވެ.

ވީމާ، މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާން ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ އޮފީސް/ ކުންފުނިތަކުން، 23 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އެސޯސިއޭޝަންގެ މެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމަކުން އެކަން އަންގަވައިދެއްވުން އެދި ދެންނެވީމެވެ.

މުބާރާތާ ބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 7793978 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޝައްވާލް 1436

09 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ