މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް ކޮންސަލްޓަންޓް

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގެ ބެލެނިވެރިކަމުގެ ދަށުން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ "އެންހޭންސް އިންޓަގްރޭޓެޑް ފްރޭމްވާރކް" ޕްރޮގްރާމް (އީ.އައި.އެފް)ގެ ދަށުން، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކުގެ ޤާބިލުކަން އުފެއްދުމަށް ތަންފީޒުކުރުމުންދާ ޓިއަރ 1 ޕްރޮޖެކްޓަށް، ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަޤާމަށް މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މަޤާމު: ނެޝަނަލް މެރިޓައިމް ކޮންސަލްޓަންޓް

އަދަދު : 01

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު:

  • އެސް.ޓީ.ސީ.ޑަބްލިއު  މުއާހަދާ (1978) ގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ، މާސްޓަރސް ފެންވަރުގެ ކޮމްޕިޓަންސީ ސެޓްފިކެޓެއް ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.
  • މެރިޓައިމް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓަކުން، ނޯޓިކަލް ސައިންސް ނުވަތަ މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓްގެ ދާއިރާއިން ހަޔަރ ނެޝަނަލް ޑިޕްލޮމާ ހާސިލު ކޮށްފައިވުން.
  • ޔުނިވާރސިޓީ ނުވަތަ ކޮލެޖުން ގުޅުންހުރި ޤާނޫނީ ދާއިރާއަކުން ތަޢުލީމު ހާސިލުކޮށްފައިވުން.
  • ބޭރު ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާ ބޯޓުފަހަރުތަކުގައި މާސްޓަރ ނުވަތަ ޗީފް މޭޓްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 5 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.
  • ކޮމްޕިއުޓަރ ބޭނުންކުރަން އެނގުމާއި، އޮފީސް ސޮފްޓްވެއަރ ޕެކޭޖް ބޭނުންކުރަން އެގުން.
  • އިނގިރޭސި ބަހުންނާއި ދިވެހިބަހުން މުޢާމަލާތުކުރަން އެގުން

މަތީގައި އިއުލާންކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ އިތުރު ތަފްސީލް، މަސްއޫލިއްޔަތު އަދި ތަފުސީލު ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރެންސް މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް http://www.trade.gov.mv އިން ޑައުންލޯޑުކުރެވޭނެއެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުމުން ލިބިވަޑައި ގަންނަވާނެއެވެ.

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ތަން: މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑި: ރަސްމީ ބަންދުނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 8:00ން މެންދުރުފަހު 4:00އަށް

މުސާރަ: 35,000.00 ދިވެހި ރުފިޔާ (އެހެނިހެން އިނާޔަތް އަދި ޕެންޝަން ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިން) 

ވަޒީފާގެ މުއްދަތު: 01 އަހަރު ދުވަހުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ވަޒީފާ

ވަޒިފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑި: ވަޒީފާއަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ ތާރީޚަކީ 16 އޮގަސްޓް 2015 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 އެވެ. ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަން، ސީ.ވީ، ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާރޑުގެ ކޮޕީ، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ އަދި ކުރިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ތަންތަނުގެ ރެފަރެންސް ސިޓީ، މި މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓަށް އެޑްރެސްކޮށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އެޕްލިކޭޝަން ބޭރުގައި “Job Application–National Maritime Consultant” މިހެން ލޭބަލް ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް، ރަސްމީ ދުވަސްދުވަހު 08:00 – 15:00 ދެމެދު 3333174 އަށް ގުޅުއްވައި ނުވަތަ [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

19 ޝައްވާލް 1436

04 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ