ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ވަށާފާރު ރާނައި ގޭޓެއް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

މި ސްކޫލުގެ ނަންބަރު KSB/2015/06 އިޢުލާނުގައި މާފަހުގެ ތާރީޚެއް ޖެހިފައިވާތީ މިއިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. ވީމާ، މި ސްކޫލުގައި 05 ބުރި އިމާރާތް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައި ވަށާފާރު ރާނައި ގޭޓެއް ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 10 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް މި ސްކޫލަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮގަސްޓު 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ. މި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަނޭޅުއްވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

19 ޝައްވާލް 1436

04 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ