މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގެޓްސެޓް ޕުރޮގުރާމުގެ އިންޓަވިއުއަށް ޝޯރޓްލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތައް

17 ނޮވެންބަރު 2014 ގައި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ލޯނު ޕުރޮގުރާމު ކަމަށްވާ، ގެޓްސެޓް ޕުރޮގުރާމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ އިވޭލުއޭޝަން ނިންމާ އިންޓަވިއުއަށް ޝޯރޓް ލިސްޓުކުރެވުނު ފަރާތްތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި މިވަނީއެވެ.

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، މިހާތަނަށް އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ އިންޓަރވިއު ނުކުރެވިވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ 6 އޮގަސްޓު 2015ގެ 15:00ގެ ކުރިން ގެޓްސެޓް އޮފީހަށް (3011095 ،3011093، 3011094) ގުޅުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، ކަނޑައެޅޭ ދުވަހެއްގައި އިންޓަވިއުއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މާލެއިން ބޭރުގައި ނުވަތަ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ތިއްބެވުމުގެ ސަބަބުން ގެޓްސެޓް އޮފީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭ ބޭފުޅުންނާ ފޯނުން އިންޓަރވިއު ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

6 އޮގަސްޓު 2015ގެ 15:00ގެ ފަހުން މިއޮފީހަށް އަންނަ ކޯލުތަކަށް ނުވަތަ އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އިންޓަވިއުގެ ފުރުސަތު ހަމަޖައްސައިދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

No

Applicant Name

Permanent Address

1

Aishath Riyasa

Asurumaage/ M.Kolhufushi

Hussain Nazeer

White Rose/ N.Lhohi

2

Hussain Aslah

Diamond Villa/ HDh.Makunudhoo

Ismail Shifaz

Diamond Villa/ HDh.Makunudhoo

3

Ibrahim Rasheed

Fehivina/ GDh.Gahdhoo

Ahmed Rasheed

Fehivina/ GDh.Gahdhoo

4

Ahmed Zihaan

Gulisthaanuge/ GA.Gemanafushi

Mohamed Ziyau

Gulisthaanuge/ GA.Gemanafushi

5

Assadh Adam

Manzaruge/ Aa.Himandhoo

Athif Adam

Manzaruge/ Aa.Himandhoo

6

Ahmed Ihsan

Asrafee Villa/ Th.Thimarafushi

Nasma Ibrahim

K.Aage/ Th.Thimarafushi

7

Ali Zafir

Poolvaare/ N.manadhoo

Mariyam Siuza

Hiyalee Gulshan/ N.manadhoo

8

Anwar Ahmed

Deedeelight/Aa.Rasdhoo

Azeeza Ahmed

Deedeelight/Aa.Rasdhoo

9

Ibrahim Mohamed

Maabandeyrige / GDh.Thinadhoo

Ali Zabeer

Maabadeyrige/GDh.Thinadhoo

10

Mohamed Rasheed

H. White Snow

Ali Rasheed

Lucy House/R.Alifushi

11

Ahmed Nabeel

Mariyaaz / M.Muli

Sanueela Mohamed

Mariyaz/M.Muli

12

Aminath Shizma

Chaandhaneege / AA.Thoddoo

Aminath Ithura

Hudhuraiy Maage / AA.Thoddoo

13

Humam Ismail

H.Anas

Mohamed Zameer

Lilyge/ Sh.Kanditheemu

14

Niuma Aboobakru

Red Rose/HDh.Hanimaadhoo

Rilwan Adam

Tharividhaa aage/HDh.Hanimaadhoo

15

Hussain Riyaz

Kaneerumaage/N.Lhohi

Mohamed Riyaaz

Kaneerumaage/N.Lhohi

16

Ibrahim Khushan

G.Hilman/K.Male'

Aiminath Suha Husain

M.Unimoo/K.Male'

17

Athifa Ibrahim

M.Dhebudhaaru/Male'

Safooraa Kausar Usman

G.Male Hiya 1 12-03/Male'

18

Museera Abdul Raheem

Musthareege / AA. Rasdhoo

Mohamed Muneez

Musthareege / AA. Rasdhoo

19

Aiminath Siaana

Thinniru / R.Hinnavaidhoo

Aishath Farahanaaz

Roashaneege/R.Innamaidhoo

20

Abdulla Imdhaadh Shafeeg

H. Blue Jay

Mohamed Ahnaf Shafeeg

H. Blue Jay

21

Mohamed Nishath

Nishan/K.Thulusdhoo

Mohamed Sakeel

Saadhee Villa/ AA.Rasdhoo

22

Ahmed Mamnoon Ali

M.Thanthaara/ K.Male

Nawaz Mohamed Saeed

Raiy Villaage/ GDH.Vaadhoo

23

Shah Abdhul Mueen

Shaaheemanzil/ M.kolhufushi

Thakreem Yoosuf

Nagilijehige/ LH. Naifaru

24

Ahmed Naafiu

Petooniya/ Sh.Foakaidhoo

Mohamed Matheen

Petooniya/ Sh.Foakaidhoo

25

Mohamed Ahmed

Javaahiru Manzil/HDh.Makunudhoo

Ahmed Adham

Ethumaa/HDh.Makunudhoo

26

Ahmed Firaz

Azaadhee Bahaaru/Ha.Ihavandhoo

Mohamed Firaz

Azaadhee Bahaaru/Ha.Ihavandhoo

27

Abbas Aboobakur

Alamaage/B.Dharavandhoo

Mohamed Saleem

Handhuvareege/N.Fohdhoo

28

Ibrahim Iyaaz

Amaaz/B.Goidhoo

Mohamed Hameed

Ujaalaage/B.Dharavandhoo

29

Mohamed Shivaz

M.Gulsampaage

Mariyam Nisha

M.Hova

30

Gisama Idrees

Goodluck/ M.Maduvvaree

Mohamed Rasheed Ali

Alivaru, Lh.Naifaru

31

Mohamed Hamdhoon

 Muringu / Th. Dhiyamigili

Hussain Shimaazu

Dheyliyaage / HA. Ihanvandhoo

Ismail Risham

Beach Heaven / Th. Dhiyamigili

32

Ibrahim Ilyas

Asseyri/N.Maalhendhoo

Aiminath Ismail

M.Charlot

33

Mariyam Naseeba

Javaahirumage /Ga.Villingili

Hassan Shihab

Kandu Olhi/ Ga.Villingili

34

Mohamed Yameen Rasheed

Ma. Rishtha

Fathimath Reesha

Hiythan/B.Eydhafushi

35

Mohamed Thasleem

Dhafatharu No RS7928

Mohamed Siman Abdul Moomin

Sundhuseege/ K.Maafushi

36

Aishath Sanoora

Finihiyaage/R.Ugoofaaru

Mohamed Shahid

Finihiyaage/R.Ugoofaaru

37

Abdulla Athif

Hulhaguge /Adh.Omadhoo

Mohamed Arif

Hulhaguge /Adh.Omadhoo

38

Fathimath Nisha

M.Hoava

Thalhath Ahmed Firag

G.Kalhukeeli

39

Shamoon Abdulla

Lanka /Adh. Maamigili

Fathimath Ahmed

Eva Light /Adh. Maamigili

40

Mohamed Shifaz Abdul Gadheer

Jahaamugurige / GDh. Gahdhoo

Ali Shakir

Jahaamugurige / GDh. Gahdhoo

41

Nasrath Ibrahim

Radiumvilla, Gn.Fuvahmulan

Mariyam Neeza

Aalam, Gn.Fuvahmulah

42

Shakeel Moosa

Annaarugasdhoshuge/K.Kaashidhoo

Vishal moosa

Annaarugasdhoshuge/K.Kaashidhoo

Ageel Moosa

Annaarugasdhoshuge/K.Kaashidhoo

43

Abdul Majeedh

L.Kunahandhu, Handhuvareege

Ahmed Rameez

L.Kunahandhu, Handhuvareege

44

Ahmed Furushan

Vaijeheyge / K.Maafushi

Hassan Ruhushan

Vaijeheyge / K.Maafushi

45

Hussain Samin

Ranauramaage/B.Dharavandhoo

Ibrahim Husamin

Ranauramaage/B.Dharavandhoo

46

Mohamed Simaz

Finimage/K.Guraidhoo

Aiminath Sheeza

Finimage/K.Guraidhoo

47

Mohamed Shukoor

Heenaamaage/M.Mulah

Hassan Saajid

Heenaamaage/M.Mulah

48

Mohamed Shifau

V.Haharu

Fathimath Shazu

Vilukula/ Ha.Kela

49

Ahmed Rasheed

Finihiyaage/ Lh.Olhuveli

Ibrahim Imthiyaz

Fiyathoshige/ Lh.Olhuveli

50

Hamid Abdul Sathaar

Ahsaarivila/Adh.Maamigili

Abdul Majeed Abdul Sathaar

Ahsaarivila/Adh.Maamigili

51

Aishath Aalima

Reyvina, Ga.Villingili

Mizna Thakhkhaanu

Seasonvilla, Ga.Villingili

52

Mariyam Amaanath

Aaveli/S.Maradhoo

Husain Amaaz

Tharivilage/L.Maavah

53

Aminath Muneeza

Mushthareege, AA.Rasdhoo

Seedhan Ibrahim

Aroma, AA.Rasdhoo

54

Ahmed Shinaz

Vina, HA.Filladhoo

Mohamed Nazmy

Hiyaalyge, HA.Filladhoo

Ali Wisham

Moonlightge, HA.Filladhoo

Athaaullah Hassan

Aaru, Ha.Filladhoo

Abdullah Fathih

Hiyaaleebaage, Ha.Filladhoo

Mohamed Jameel

Udhares, Ha.Filladhoo

55

Bishara Hameed

Dhethandimaage/S.Hulhudhoo

Ahmed Ibrahim

Noorange/LH.Kurendhoo

56

Shimau Ahmed

Heart/GA.Vilingili

Nadhiya Abdhulla

Kaneerumage/K.Maafushi

57

Nadheeb Abdhul Majeed

Muraka/ M.Veyvah

Mohamed Sofwaan

Muraka/ M.Veyvah

58

Ibrahim Mohamed

Gulhazaaruge/N.Lhohi

Ahmed Shakeeb

Rabeeu/N.Lhohi

59

Mohamed Waheed

Heylhi/N.Lhohi

Husnee Yoosuf

Noovilaage/N.Lhohi

60

Ali Misbah

Dhigu Dhuni/K.Thulusdhoo

Mohamed Siyan Latheef

Rubikan/K.Thulusdhoo

61

Ahmed Viyam Moosa

Meezaan / N.Miladhoo

Fathimath Neena Moosa

Meezaan / N.Miladhoo

62

Fawwaz Ahmed

Mushthareege / GDh.Vaadhoo

Ayaz Ahmed

Mushthareege / GDh.Vaadhoo

63

Aminath Shivaa Shareef

Fiyanoomaage, S.Hithadhoo

Aminath Naasih

Dhonthila, HDh.Neykurendhoo

64

Mahmood Abdhulla

Lanka/ADH.Maamigili

Raufa Mohamed

Hirigaa/ADH.Maamigili

65

Ibrahim Shaheem

Rabee ee Manzil/ Ha. Filadhoo

Sulaimaan Mufeed

Masthaan/ Ha.Filadhoo

66

Ahmed Shaahid

Nooali/Sh.Milandhoo

Saznee Ahmed

Everest / Sh.Milandhoo

67

Hussain Rasheed

Meenaaz/ R.Meedhoo

Athif Rasheed

Meenaaz/ R.Meedhoo

68

Hassan Raoof

Hirundhumaage / Sh. Feevah

Abdullah Shareef

Orchidvilla / R. Hulhudhufaaru

69

Ahmed Hassan

Husnooge/M.Mulah

Neena Jameel

Wite Sand/ GDh.Gadhdhoo

70

Ahmed Farushan

Ocean Villa/Adh.Mandhoo

Ibrahim Fiznaan

Ocean Villa/Adh.Mandhoo

71

Mohamed Shareef

Sunshine /B.Eydhafushi

Abdulla Shifah

Nalahiya/B.Eydhafushi

Shuhaila Ali

Sunshine /B.Eydhafushi

72

Haneefa Ibrahim

Laaluge, M.Dhiggaru

Aminath Zaeema

Laaluge, M.Dhiggaru

73

Hawwa Mizna

Narugis/L.Dhanbidhoo

Aiminath Niuma

M.Kaseedhaage/K.Male'

74

Shafeeu Thaufeeq

Blueniyaage, GA.Maamendhoo

Shazma Thaufeeq

Blueniyaage, GA.Maamendhoo

75

Ahmed Azleem

Noovilu/ R.Maakurathu

Mohamed Shahid

Gulezaaruge/ Ha.Filadhoo

76

Hassan Fazeel

Samrock/AA.Rasdhoo

Hussain Fazeel

Samrock/AA.Rasdhoo

77

Ahmed Shabeen

M.Koka Avi/ K.Male'

Hussain Firaash

M.Loakashi/K.Male'

Ibrahim Shaffaf

M.Rivelige/K.Male'

78

Ibrahim Ahmed

Vavathi/HDh.Kulhudhufushi

Adam Ali

Faalsaage/HDh.Kulhudhufushi

79

Shazmeel Ibrahim

Blue Girl / S. Hulhudhoo

Mahaasin Shameem

Blue Girl / S. Hulhudhoo

Aishath Moosa Fikree

G. Nilandhoo

80

Ahmed Mujthaba

Amaaz/N.Manadhoo

Ahmeem Faarish

Dhaftharu 8345

81

Ibrahim Ali

Jeezage/R.Angolhitheem

Aslam Ali

Jeezage/R.Angolhitheem

Fathih Ali

Jeezage/R.Angolhitheem

82

Ali Najeeb

Vesthouse/TH.thimarafushi

Ali Sabahu

Janavareege/TH.Thimarafushi

83

Aishath Samaahath

Uthurugeaage/Th.Thimarafushi

Ali Sanoon

Noovilaage/Aa.Bodufulhadhoo

84

Ahmed Azim

Kurikeela/Adh.Kunburudhoo

Ali Saamir

Kurikeela/Adh.Kunburudhoo

85

Shurufa Abdul Waheed

M.Nareeman

Abdullah Ali

Roanuge, HDh.Hanimaadhoo

86

Abdul Majeed Ali

Asareege/Sh.Kanditheemu

Ahmed Fuaadh

Corn Flower/Sh.Kanditheemu

87

Ali Abdhul Rahumaan

Ahimaage/Sh.Komandoo

Ibrahim Abdhul Rahumaan

Ahimaage/Sh.Komandoo

88

Adam Shaheen

Green Star/Sh.Bilehfahi

Mohamed Shaheen

Green Star/Sh.Bilehfahi

89

Mariyam Ismail

Ma.Hinnavaru/Male'

Abdulla Javid

Winter place/Sh.Lhaimagu

Ahmed Ismail

Ma.Hinnavaru/Male'

90

Ahmed Haisham

H.Kudhimagoomaage

Ahmed Nadheem

H.Kudhimagoomaage

91

Rashwan Adam

Thundi / Th. Veymandoo

Mohamed Adam Jaleel

Araairu / Th. Veymandoo

92

Abdulla Mihad

Rukkosheege/ L.Gan, thundi

Mohamed Faarish

Uloomeehiyaa/ L.Gan, thundi

93

Ali Nafiu

Ocean Villa/R.Meedhoo

Easa Rashad

West Coast/ R.Meedhoo

94

Abdullah Yaameen

Sheereenu Villa / L. Isdhoo

Mohamed Ameen

Sheereenu Villa / L. Isdhoo

Ibrahim Imadh

Sheereenu Villa / L. Isdhoo

95

Hassan Agil

Roashaneege/Adh.Omadhoo

Aishath Shifuna

Asareege/Adh.Omadhoo

96

Fathimath Luha

Aman / Th.Thimarafushi

Mohamed Sharuhan

Aman / Th.Thimarafushi

97

Mohamed Agleem

Hithadhooge / GA Gemanafushi

Mohamed Inaan

Nookokaage / GA Gemanafushi

98

Hamza Rasheed

Silver Star/V.Rakeedhoo

Arushad Zuhair

Five Star/GDh.Thinadhoo

99

Abdullah Nisham

Dhirimaage. N.Milandhoo

Ahmed Nishan

Moonlight, S.Maradhoo

100

Ahmed Musidh

S.Feydhoo, Dorency Vila

Ahmed Iqbal

HA.Ihavandhoo, Violet maage

Mohamed Fizan Ahmed

H.Noorodhi

101

Mariyam Rifga

Saimage/K.Thulusdhoo

Abdulla Wifag

Saimage/K.Thulusdhoo

102

Thorig Jameel

MA. Naares

Mariyam Minha Jameel

M. Deeplight

103

Mohamed Anwar

Naares / M.Kolhufushi

Abdul Aleem

Lilymaage/M.Kolhufushi

104

Ahmed Zaki

Dhonbageechage /Ga. Gemanafushi

Mohamed Yoosuf

Noovilaage/R.Kandholhudhoo

105

Hawwa Shaazleen

Boaganvilla ,ADH.Mahibadoo

Moosa Shaafiu

Boaganvilla ,ADH.Mahibadoo

106

Hussain Ishan Rasheed

Diamond Villa/S.Hulhudhoo

Ali Azham Rasheed

Diamond Villa/S.Hulhudhoo

107

Ahmed Azeem Ali

Halavelige, Maadhadu/Gn.Fuvahmulah

Mariyam Saaima

Fia, Dhandimagu/Gn.Fuvahmulah

108

Ahmed Jamshad

Ranfaru/ Sh.Narudhoo

Ali Ramzee

Ranfaru/ Sh.Narudhoo

109

Ali Maseeh

Jeeza, Gn.Fuvahmulah

Hassan Saamir

Jeeza, Gn.Fuvahmulah

110

Ali Nadheem

Teary /Lh.Hinnavaru

Mamdhooh Shaheem

Vanillage /V.Fulidhoo

Shaheen Saathir

Fresh Heart/V.Fulidhoo

111

Ahmed Najeeu

Husnoomaage/S.Hithadhoo

Abdhulla Naasih

Maarish/S.Hithadhoo

112

Hassan Faihath Gudhurathulla

Maanel/GDh.Thinadhoo

Hussain Rauhath Gudhurathullah

Maanel/GDh.Thinadhoo

113

Ahmed Abdulla

Guldhamge/K.Kaashidhoo

Fathimath Juheyna

Dhilbahaaruge/K.Maafushi

114

Abdulla Haisham

Fengas/DH.Kudahuvadhoo

Aishath Labva Lujain

Vidha Thari/ Ga. Kandhulhudhoo

115

Aishath Shaazmeen

Boaganvilla ,ADH.Mahibadoo

Ibrahim Shareef

Chaandhaneege ,ADH.Mahibadhoo

116

Ibrahim Mohamed

Samrock/N.Holhudhoo

Adam Abdul Latheef

Mariyaaz/N.Velidhoo

117

Murushid Abdul Latheef

Asrafeevilla/AA.Mathiveri

Ahmed Aslam

Dhoores/AA.Mathiveri

118

Mohamed Majeed

Noovilu, K.Dhiffushi

Shazleen Jauharee

Sunnyway, K.Gaafaru

119

Moosa Jameel

Handhuvareege/AA.Mathiveri

Mariyam Sanoona

Hasthee/ AA. Mathiveri

120

Husain Fazeel

Samrock/AA.Rasdhoo

Hasan Fazeel

Samrock/AA.Rasdhoo

121

Abdulla Nahid Husain

Aagaraa/GDh.Thinadhoo

Ahmed Abdulla

Thaangidhoruge/GDh.Thinadhoo

Naafeez Husain

Aagaraa/GDh.Thinadhoo

Mauroof Hassan

Raseemeege/GDh.Thinadhoo

122

Mohamed Moomin Abdul Hakeem

Capri /Gn.Fuvahmulah

Mohamed Nasru

Hulhumale' 129 G03

123

Ahmed Shaan

M.Kaadhu

Mohamed hunaif

Naseemee Villaa / R.Kandholhudhoo

124

Ibrahim Jamaal

Silinco, K. Guraidhoo

Ahmed Nishan

Fenfiyaazuge, K. Guraidhoo

125

Yoosuf Muaz

Kaihthiri, R.Kinolhas

Ahmed Muruthala

Kaihthiri, R.Kinolhas

126

Aminath Najla

Aaru, SH.Lhaimagu

Hussain Amir

Male Hiya 1 1604

127

Shimal Mohamed

Blue Wave / Dh. Kudahuvadhoo

Mohamed Moosa

Andaapooluge / H. Dh Kulhudhuffushi

128

Haleem Ibrahim

Dhaftharu 8855

Suhail Ali

Blooniyaage/GA.Dhaandhoo

129

Ahmed Faiz

Aage/K.Gulhi

Abdulla Wariz

Waitrose/K.Gulhi

130

Jazlee Zakariyyaa

Musthareege/ HDh.Kulhudhuhfushi

Hashma Adnan

H.Chroma

131

Ahmed Rihan

Wite Coral/AA.Feridhoo

Ibrahim Rabeen

Wite Coral/AA.Feridhoo

132

Mohamed Abdhul Samad

Sh.Bilehfahi, Haveereenaaz

Ismail Abdul Azeez

Sh.Bilehfahi, MorningSun

Ali Fahmy

Sh.Bilehfahi, Haveereenaaz

133

Ahmed Ahsan

Gaskara/M.Kolhufushi

Abdulla Siyaz

Hudhuvilla/HDh.Makunadhoo

Abdulla Thalfah

Gaskara/ M.Kolhufushi

134

Nafiu Zuhury

Raiyvillage, Ga.Kolamaafushi

Ahmed Rafiu

Raiyvillage, Ga.Kolamaafushi

135

Ahmed Jaisham

Fenfiyaazuge/K.Dhiffushi

Ali Shaheen

Free Park/K.dhiffushi

136

Ahmed Aslam

Hirundhu Villa/Dh.Meedhoo

Fathimath Thasmeenaa

Aastra/Dh.Meedhoo

137

Ahmed Sameer

Mascot /HDh.Kulhudhuffushi

Nawaz Asadh

Abeer/HDh.Kulhudhufushi

138

Mohamed Niushad

Cozy corner /S.Hulhudhoo

Ibrahim Haleel Aboobakur

Nookokaage / HA.Uligan

139

Hussain Suhail

Ma. Eralsea

Mohamed Mimrah

G.Safoora Manzil

Ali Fathih

M.Haikal

Ismail Nujaimi Ibrahim

M.Golden Pearl

140

Mohamed Yameen

Gadhakoalhimaage/N.Velidhoo

Aishath Aizan

Gadhakoalhimaage/N.Velidhoo

Fathimath Ainaa Ahmed

Gadhakoalhimaage/N.Velidhoo

141

Hussain Suneel

Reef/N.Lhohi

Mariyam Ibthihas Ali

Ma.Kroni

142

Zakariyya Hameed

Dhireylaaluge/ R.Ungoofaru

Hussain Asif

Violet Villa/ R.Ungoofaru

143

Shaheez Abdullah

G. Veruge

Fathimath Hassan

Fonimaage / S.Hulhudhoo

144

Samayan Ahmed

Kanmatheege/B.Thulhaadhoo

Sabhaan Ahmed

Kanmatheege/B.Thulhaadhoo

145

Ali Azif

Maafahi / Lh.kurendhoo

Ahmed Faaris

Naseemeevilla / R.Kandholhudhoo

146

Mohamed Moonis

Rihivilaage, M. Kolhufushi

Hassan Ibrahim

Rihivilaage, M. Kolhufushi

147

Mohamed Naushad

Dhoadhi/R.Maakurathu

Adam Nazeel

Rasfari/K.Hura

148

Ahmed Lassan

M.Hazareevilla

Mohamed Shamaan Waheed

G.Litoniya

149

Ahmed Adhlee

H. Junaina / K. Male'

Aishath Rasma

Dhafthru  No: 7159

Ahmed Arif

Endherimaage / F.Billehdhoo

150

Ihusan Adam

Raiybageechaage/HDh.Kulhudhufushi

Aiminath Azla

Firushan/L.Gan

151

Simla Ahmed

Dhanbumaage/AA.Bodufulhadhoo

Mohamed Ali

Tharividhaage/AA.Bodufulhadhoo

152

Sofath Adnan

Radiumge/Ga.Kolamaafushi

Safooh Adnan

Radiumge/Ga.Kolamaafushi

153

Ahmed Imran

Aroma/ K.Gaafaru

Mohamed sanih

Alivillage/ K.Gaafaru

154

Insha Afeef

M.Honey Season/Male'

Hussain Zahir

Haamila/Th.Guraidhoo

155

Fathmath Thahumeena

Gulfaamuge/S. Maradhoo

Nazma Idrees

Goodluck/M.Maduvvaree

156

Ali Azuhad

Kaneezuge/GDh.Fiyoree

Ahmed Ashfag

Maavelas/GDh.Fiyoree

157

Hussain Salman

Beauty, S.Maradhoo

Ibrahim Maaz

Beauty, S.Maradhoo

158

Azif Abdul Raheem

Malaaz, Th.Guraidhoo

Mohamed Shammaan

Kovelige, Th.Guraidhoo

159

Mohamed Rameez

M.Bodimaage Aage

Ahmed Hameed

M.Bodimaage Aage

160

Aminath Nasiha

Rukkuri/GA.Gemanafushi

Thaslyma

Kaanimaage/N.Maafau

161

Hassan Sifaz

Mekku/Sh.maaungoodhoo

Shaneel Ibrahim

Shabunameege/GDh.Gahdhoo

162

Adam Rifau

M. Waving Light

Ismail Rifau

M. Waving Light

163

Mohamed Aslam

View Park/Sh.Belaifahi

Ali Aslam

View Park/Sh.Belaifahi

164

Abdulla Shimaz

M.Walnut

Hassan Migdhad

Mahinooru/S.Maradhoo

165

Rasheedha Ali

Bahaaruge/HDh.Kulhudhuffushi

Shifana Ibrahim

Javaahiru Vaadhee/HDh.Kulhudhuffushi

166

Ibrahim Shabaath

Hithahfinivaage/S.Miradhoo

Hassan Shualhu

Hithahfinivaage/S.Miradhoo

167

Moosa Ali

Aahiya/Adh.Fenfushi

Fathimath Shithara

Beach Rest /Adh.Fenfushi

168

Mohamed Zakariyya

New Victory / N.Kulhudhuffushi

Ahmed Husham

Dhilshadhuge / Sh. Feydhoo

169

Ahmed Nishaath

Asurumaage / B.Dharavandhoo

Muzhid Rasheed Ibrahim

Chaandhaneege / B. Thulhaadhoo

170

Mohamed Saeed

Saimaage/HA.Hoarafushi

Ahmed Lisan

Saimaage/HA.Hoarafushi

171

Muaz Rasheed

Eggamuge/F.Bilehdhoo

Shifana Abdulla

Athireege/F.Bilehdhoo

Mohamed Zahir

Athireege/F.Bilehdhoo

172

Abdhulla Hassan

Kulhlhavagge/N.Maalhendhoo

Easa Hassan

Kulhlhavagge/N.Maalhendhoo

173

Mariyam Azma

Dhaftharu 874

Mohamed Wifag Ahmed

Dhandimagu.Snow/Gn.Fuvahmulah

Visam Ahmed

Dhandimagu.Snow/Gn.Fuvahmulah

174

Adam Haleel

Uloomiyaa/L.Gan

Abdulla Rameez

Athireege/L.Dhabidhoo

Mohamed Faaris

Uloomiyaa/L.Gan

175

Ali Thaufeeq

Thirige/L.Fonadhoo

Ibrahim Fazeel

Cherry Park/L.Fonadhoo

176

Mariyam Raudha

Hiyfaseyha/R.Inguraidhoo

Saadhuna Ibrahim

Haseemaage/R.Inguraidhoo

177

Ahmed Shaan

Fasmeeru/B.Eydhafushi

Anas Ahmed

Hiriya/B.Thulhaadhoo

178

Abdulla Nafiu

Binga/R.Rinbidhoo

Mohamed Areesh

Janbumaage/B.Fehendhoo

179

Hussain Iyaz

Keerangmaage / Adh. Maamigili

Asad Riza

Keerangmaage / Adh. Maamigili

180

Ibrahim Shujaau

Sultan Villa/S.Maradhoo

Mohamed Rimaahu

Sultan Villa/S.Maradhoo

181

Azdhaa Mohamed Didi

Alfa/GA.Kodey

Jeeza Mohamed didi

Alfa/GA.Kodey

182

Fathmath Bashaara

Misty Lodge/ GDH.Gahdhoo

Fayaz Abdulla

Hoadhadu.Mendhooge/ Gn.Fuvahmulah

183

Abdhulla Shimaz

M.Walnut/Male'

Hassan Migdhaad

Mahinooru/S.Maradhoo

184

Hussain Faisal

Reehussabah/Sh.Bileifahi

Ibrahim Faisal

Reehussabah/Sh.Bileifahi

185

Mohamed Jinah

Naseemeehiya/Ha.Dhidhoo

Ali Waheed

Nooranmaage/Ha.Dhidhoo

Jailam Zahir

Aaru/Ha.Dhidhoo

Fathuhulla Shareef

Lucky Star/Ha.Dhidhoo

186

Hassan Hisham Mohamed

M.Noohika

Ahmed Riyaz

M.Kurima

Mohamed Fayaz

M.Kurima

187

Ibrahim Huzam

Shabnameege/S.Maradhoo

Ali Jazlan

Theveli/S.Maradhoo

Ali Athif

Gulomin /S.Feydhoo

188

Badhuruhdheen Hassan

Hikifinifenmaage/HDh.Kulhudhuffushi

Ahmed Mubaah

Dhadimagu,Rivers/Gn.Fuvahmulah

189

Aiminath

M. Zephyer

Mariyam Abdul Nasir

M.Heenavila

190

Nasrath Ibrahim

Radium Villa/Gn.Fuvahmulah

Mariyam Neeza

Aalam/Gn.Fuvahmulah

191

Hasan Waheed Mohamed

G.Male'hiya 1-14-04

Saamee Abdhul Kareem

Rosemeed/ Hdh. Hanimadhoo

192

Mohamed Nasif

Violet Villa, R.Inguraidhoo

Ismail Giyaas

Riverin, R.Alifushi

193

Mohamed Shabeen

V.Janbumaage

Ahmed Samail

Seasange/Lh.Naifaru

194

Mohamed Shuaib

Abuhareege/GA.Villingili

Ahmed Arif

iramaage, B.Dharavandhoo

195

Abdullah Shareef

Ruhaabu / HDh. Vaikaradhoo

Ibrahim Waseem

Aman / HDh. Vaikaradhoo

196

Ahmed Ali

Funaadu,Funamoo/Gn.Fuvahmulah

Mariyam Ula

Funaadu,Funamoo/Gn.Fuvahmulah

197

Yoosuf Fairooz

Rabeeu Manzil/L.Fonadhoo

Mohamed Abdhul Rahman

Dhekunuge/L.Gan

198

Isham Abdhul Azeez

Morning Sun/Sh.Belaifahi

Ali Fahumee

Haveeree Naaz/Sh.Belaifahi

Mohamed Abdul Samad

Haveeree Naaz/Sh.Belaifahi

Adam Naseer

Haveeree Naaz/Sh.Belaifahi

199

Ahmed Haleel

Beach View/Adh.Maamigili

Ibrahim Fareed

Beach View/Adh.Maamigili

200

Ali Ziyad mohamed

Feyrumaage/Sh.Belaifahi

Ahmed Mohamed Siraj

Feyrumaage/Sh.Belaifahi

201

Abdhul Rahumaan Sabeeh

Jauza/N.Manadhoo

Fathimath Farah

Jauza/N.Manadhoo

202

Mohmed Zaheen

Vinafehige/Gn.Fuvahmulah

Fathimath Mamdhooha

Parisge/S.Hulhudhoo

203

Mohamed Fazeel

Kahthiri/R.Kadholhudhoo

Aiminath Humaana

Sihkage/R.Kadholhudhoo

204

Mohamed Aflah

Lansimooge / GA. Dhaandhoo

Shahid Ibrahim

Isthafaage / Adh. Maamigili

205

Yoosuf Shafiu Ahmed

G.Green Lodge

Hasan Afasal

G.Green Lodge

206

Ibrahim Fayaz

Dhethadimaage/M.Mulah

Ibrahim Abdul Rahman

Cabeyleege/ M.Mulah

207

Yashfaa Mohamed

Roazveed/Mmaduhvari

Husnee Hussain

Geytu/M.Maduhvari

208

Ahmed Shafeeg

Dhaftharu. No.8540

Fathimath Simadha

Hudhuvila/K.Gulhi

209

Yosuf Nizam Moosa

V.Naseema manzil/male'

DR.Mohamed Visam

Okidmaage/GA.Villingili

210

Ruhushana Rasheed

Guraha/Dh.Kudahuvadhoo

Adhuham Rasheed

Guraha/Dh.Kudahuvadhoo

211

Mohamed Marish Muneer

K.Male', M.Aaru

Ahmed Munavvar

N.Holhudhoo, Kurikeelage

Mohamed Samaah

Th.Kinbidhoo, Daisymaage

Mohamed Ifas

Dh.Hulhudheli, Muraka

212

Aminath Shifaza

Morning Light/N.Kendhikulhudhoo

Ahmed Shifaaz

Morning Light/N.Kendhikulhudhoo

213

Ali Rasheeed

Redstar/HA.Ihavandhoo

Abdhulla Hameed

Hasthee/ HA.Ihavandhoo

214

Aishath Fiuna

Thundi,Uloomeehiyaa/L.Gan

Fathimath Adhila

Thundi,Uloomeehiyaa/L.Gan

Ahmed Moosa

Thundi,Beach Villa/L.Gan

215

Athif Mohamed

Sarusoom Villa/AA.Bodufolhudhoo

Adhil Mohamed

Sarusoom Villa/AA.Bodufolhudhoo

216

Ahmed Samaah Shameem

Kibigasdhoshuge/GA.Maamendhoo

Shahidha Khalidh

H.Paayal

217

Mohamed Ariz

Gulshan,K.Hinmafushi

Asam Suhail

M.Riloom

218

Ibrahim Mahmood

seena. R.Rasmaadhoo

Rana Ahmed Hameedh

M. Kurinbee Lodge

219

Aiminath Shafa

Snow White/K.Kaashidhoo

Hawwa Zoona

Happy Cottage / B. Dhonfanu

220

Ahmed Hisam

Vneysia, S. Hithadhoo

Siyana Saleem

Marvel, S.Hithadhoo

221

Hawwa Sharumeela

Vaijeheyge/L.Dhabidhoo

Abdulla Faisal

Rabeeu Manzil/L.Fonadhoo

222

Mohamed Shakeeb

Maamelaameli / HDh. Finey

Thoaha Ibrahim

Saah/HDh.Finey

223

Mohamed Shaheem

Dhilkusaage/L.Fonadhoo

Abdulla Ibrahim

G.Ocean Star/Male'

224

Mariyam Shama

H.Reethigas

Ibrahim Bassam

H.Reethigas

Mohamed Baseem

H.Reethigas

225

Zahuna Ahmed

Greenwich / S.Hithadhoo

Ali Hisaam

Veneysia / S.Hithadhoo

226

Shahudhu Hameed

Hulhumale' Hotel 26-G-02

Shahuna Hameed

Hulhumale' Hotel 26-G-02

227

Fathimath Sizuna

Endherimaage/HD.Neykurendhoo

Abdhulla Naseeru

Mirihimaage/Sh.Maroshi

228

Marzoog Abdulla

Murinngu, Gdh. Madaveli

Yumna Abdhulla

Murinngu, Gdh. Madaveli

229

Fathimath Salin

Ma.Gonagasdhoshuge

Ahmed Hafeez

Ihuraamuge/Ha.Hoarafushi

230

Agisa Abdullah

munnaarudhoshuge, gdh.Gahdhu

Ahmed Manik

Maakanaage, Gdh.Gahdhu

231

Ibrahim Rauf

Tharividhaage / HDh. Molhadhoo

Mohamed Rauf

Tharividhaage / HDh. Molhadhoo

232

Hamdhoon Faisal

Thela, Sh.Feevah

Mohamed Sobah

GoodHouse, Sh.Feevah

Ibrahim Shareef

DhilBahaaruge, Sh.Bileihfahi

233

Ahmed Ihushan

Soniya/R.Inguraidhoo

Ahmed Latheef

Sinamale'2/11.04

234

Husnee Husain

Geytu/M.Mudahvari

Ibrahim Sinah

G.Visendaa

235

Aiminath nahidha

Janbugasdhoshuge aage/HA.Dhidhoo

Ahmed Waheed

Kudhibaige/HA.Dhidhoo

236

Aminath Maaha Ab Sahthar

H. Dhandialuvige / K.Male'

Abdullah Habeeb

Rankokaage / N.Miladhoo

237

Iyaash Ahmed Iqbal

M.Carpentervilla

Ahmed Sharan Hassan

M.Jade

238

Ahmed Zahid

Kahthiri/R.Kadholhudhoo

Sabir Ismail

Avivilage/R.Kadholhudhoo

Saadhna Jaufar

Kahthiri, R.Kadholhudhoo

239

Aminath Nazima

M. Rihiali

Hassan Ihusan

M. Thabahge

240

Mohamed Azif

Mushthareege/S.Feydhoo

Mohamed Ikram

Anbareege/S.Feydhoo

241

Jazlan Ahmed

H.Shell Flower

Hasan Gassan

Blue Rest/N.Miladhoo

242

Mariyam Unoosha

G. Beruge / K. Male'

Ibrahim Hameesh

G. Randhelige / K. Male'

243

Mohamed Yoosuf

Victoria / R.Ungoofaaru

Mohamed Samheel

Dhunfini / HA. Kelaa

Ali Maalik

Dholhanbuge / HA. Kelaa

244

Ibrahim Niyas

H.Dhigaamaa aage

Mohamed Yaasin

M.Andhaleebge

245

Ahmed Sharumee

Moorithige.Miskiymagu/Gn.Fuvahmulah

Mohamed Imaaz

Hoadhadu.Kethi/Gn.Fuvahmulah

246

Ibrahim Thaariq

Kaamiyaabu/GD.Gahdhoo

Ismail Sareef

light house/HA.Molhadhoo

Ibrahim Zuhair

Chaman/K.Kaashidhoo

247

Maashitha Adam

Reylight/Sh.Fonadhoo

Ahmed Risvaan

Red Rose/Lh.Hinnavaru

248

jeeza Solih

Light Villa/DH.Rinbudhoo

Nadheema Saeed

Rasfaru/V.Thinadhoo

249

Fathimath Shuhudhaa

Dheyliyaage/V.Fulidhoo

Nasfa Saeed

Dheyliyaage/V.Fulidhoo

250

Mohamed Azuhad

Seeveed/N.Holhudhoo

Ibrahim Rasaam Rasheed

M.Redleef

251

Khadeeja Mohamed

Ma.Maliku View

Ahmed Jameel

Ma.Dhabugasdhoshuge

252

Mazina Ibrahim

H. Choir

Mohamed Firaas Ahmed

H. Snoopy

253

Simau Ismail

H.Anasam

Ibrahim Ziyadh

M.reyalivaage

254

Abdhul Majeed Abdhul Samadh

Maazeege/GD.Madaveli

Mohamed Shinaan

Happinas/GA.Dhaandhoo

255

Ahmed Shiyam

Deyzeemaage/R.Rasmaadhoo

Mohamed Hashim

Muringu/R.Rasmaadhoo

256

Aiminath Loona

Tharaha/B.Dharavandhoo

Mauroof Mohamed

Musaafir/B.Dharavandhoo

257

Mohamed Nasrath

Saadhunaa manzil/GDh.Rathafandhoo

Aishath Neela

M.Kirili

258

Mauroof Adam

Roashaneege/B.Kihaadhoo

Nazmee Adam

Roashaneege/B.Kihaadhoo

259

Ibrahim Rasheed

Hikifinifenmaage, HA.Thuraakunu

Hanan Hameed

Rosemeed, B.Dharavandhoo

260

Mohamed Nisham Dhaaood

Dhooriyaage/B.Thulhaadhoo

Saaif Dhauoodh

Dhooriyaage/B.Thulhaadhoo

261

Moosaa Shifan

Fehibageejaage/Aa.Thodoo

Ibrahim Shaheen

Fehibageejaage/Aa.Thodoo

262

Ibrahim Aslam

Nooruvaadhee/SH.Manadhoo

Asif Abdhulla

Nooruvaadhee/SH.Manadhoo

263

Ahmed Mubarik

Galfu/K.Guraidhoo

Ali Jamsheed

Seapreez/K.Guraidhoo

264

Maryam Irasha

Janavarreege, GA. Gemanafushi

Ahmed Shaafiu

Hithadhooge, GA. Gemanafuhsi

265

Saeed Abdul Haleem

Fahala / Dh.Kudahuvadhoo

Ibrahim Fikury

Olive Garden / Dh. Kudahuvadhoo

Shuaib Abdul Latheef

Moon star / Dh. Kudahuvadhoo

266

Ahmed Mahufooz

Ravanaa/GDh.Thinadhoo

Hadheeja Mohamed

G.Sinamale' 2 (12-01)

267

Ahmed Sajid

Sigma/K.Hura

Fathimath Sana

Setaan/K.Thulusdhoo

268

Aishath Shifaza

Asurumaage / L. Fonadhoo

Aminath Shizna

Finihiyaage / B. Fehendhoo

269

Mausoom Mohamed

Nightrose/Th.Hirilandhoo

Ali Nazeer

Bahaaruge/Th.Hirilandhoo

270

Rishwan Ibrahim

Dhuveli / Th.Dhiyamigili

Reehan Ibrahim

Dhuveli / Th.Dhiyamigili

271

Sahla Zahir

Asdhoo / K. Kaashidhoo

Siyaah Zahir

Asdhoo / K. Kaashidhoo

272

Rashwan Adam

Thundi/Th.Veymandoo

Mohamed Adam Jaleel

Araairu/Th.Veymandoo

273

Mohamed Firudhaus Baagir

Dhaftharu. No.484

Hassan Amjad

Kethi/M.Maduhvari

274

Husain Jauzee

Narugisvila/N.Holhudhoo

Aiminath Navfa

Narugisvila/N.Holhudhoo

275

Khadheeja Keena Adnan

Dhaftharu no. RS 9666

Aminath Liusa

N.Holhudhoo, Finifenmaage

276

Mohamed Idrees

Goodluck, M.Maduvvary

Aminath Azuma

Meenaaz, Lh.Hinnavaru

277

Haalid Adam

Matheras Maage/Lh.Hinnavaru

Ibrahim Niyaz Mohamed

Caribbean/Lh.Hinnavaru

278

Mohamed Nafiu

Iramaage/ B.Dharavandhoo

Saamira Alifulhu

Ahsidha, G. Thimarafushi

279

Basim Abdulla

Vaarutha/Gn.Fuvahmulah

Baasil Abdhulla

Assariya/Gn.Fuvahmulah

280

Abdulla Samir

Maakoani/Lh.Naifaru

Thorig Ahmed

Ice/Lh.Naifaru

281

Jeeza Solih

Light Villa/DH.Rinbudhoo

Nadheema Saeed

Rasfaru/V.Thinadhoo

282

Mohamed Jinah Hasan

Mirusmaa Aage/GA.Villingili

Mariyam Hafsa

Riyaaz/GA.Villingilli

283

Mohamed Ihthisham Ali

Uraha/Gn.Fuvahmulah

Sabiq Mohamed

Tharimage/Gn.Fuvahmulah

284

Hussain Shiyam

Anfal/L.Hithadhoo

Majidha Hassan

Unimaage/Gdh.Thinadhoo

285

Minna Saeed

Farima / Dh. Hulhudheli

Ali Sobah

G.Parker House

       19 ޝައްވާލް 1436

04 އޮގަސްޓް 2015
ހޯދާ