ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
100 ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާނު

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއިދާރާގެ ކޮމިޓީ ރޫމުތަކުގައާއި އެހެނިހެން ހަފުލާތަކުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 100 ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެގެން ކުރި T/IU/2015/13 -57 ނަންބަރުގެ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ.       

ވީމާ، މި ގޮނޑިތައް ސަޕްލައި ކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 6 އޮގަސްޓު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތް ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 13 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

                       14 ޝައްވާލް 1436 

30 ޖުލައި 2015
ހޯދާ