މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރ އަލިފުށީ ހަތިހާ ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މައުލޫމާތުހޯދުން

ރ. އަލިފުށީ ހަތިހާ ޙަސަން ޢަލިފުޅުގެ ނަމުގައި ހަދައިދީފައިވާ R-2/2006/133 ނަންބަރުގެ ''ހަތިހާ'' ގޯތީގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ވަނީގެއްލިފައެވެ. އެހެންކަމުން މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. ވުމާއެކު މިރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާފަރާތެއްވާނަމަ 30 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 15:00 ގެ ކުރިން ރ. އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މައުލޫމާތު އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމުގެގޮތުން އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

         7 ޝައްވާލް 1436

23 ޖުލައި 2015
ހޯދާ