ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
މީހުން ތަމްރީނު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

މި ކޮމިޝަނަށް ތިރީގައިވާ މިދަންނަވާ ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

  1. އިންޓަވިއުއިން އަދި އިންވެސްޓިގޭޝަން ޓެކްނިކްސް
  2. ދިވެހި ބަހުގެ ހަމަތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުން
  3. މެނޭޖިން ޕީޕަލް އެންޑް އެޕްރެއިސަލް ޓްރެއިނިންގް

ވީމާ، މި ޓްރެއިނިންގ ދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 30 ޖުލައި 2015 ވާ ބުރާސްފަތި  ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 05 އޮގަސްޓު 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:30 އަށް މި އޮފީހަށް ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނުގައިވާ ތިން ޓްރެއިނިންގއަށް ވަކިން ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 11:30 ގެ ފަހުން  މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކަށާއި ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ހާޒިރުވާ ފަރާތްތައް ހޯލަށް ނުވަދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ދެންނެވީމެވެ.

04 ޝައްވާލް 1435

20 ޖުލައި 2015
ހޯދާ