ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
9 ކުލާސް ރޫމުގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ

އިޢުލާން

9 ކުލާސް ރޫމުގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

މި މަދަރުސާގައި 9 ކުލާސް ރޫމުގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.  މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާރީޚުތަކަށް މި މަދަރުސާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

ތަފުސީލު

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ބިޑް ހުށަހެޅުން

1

9 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި ޢިމާރާތްކުރުން

3 އޮގަސްޓު 2015

ހެނދުނު 11.00ގައި

6 އޮގަސްޓު 2015

ހެނދުނު 11.00ގައި

20 އޮގަސްޓު 2015

ހެނދުނު 11.00ގައި

 

 

 

  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް ތަމްސީލުކުރެއްވޭނީ އެންމެ ފަރާތެކެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ފޮނުވާ، އެކިފަރާތްތައް ތަމްސީލު ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުން އެކަން އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ގެންނަވަންވާނެއެވެ.
  • ހާޒިރުވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އައިޑީ ކާޑު ގެންނަވަންވާނެއެވެ.
  • މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ ބިޑް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
  • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 6895679 ނަންބަރު ފޯނަށެވެ.

4 ޝައްވާލް 1436

20 ޖުލައި 2015
ހޯދާ