ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޮނޑި ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި އިދާރާގެ ކޮމިޓީ ރޫމްތަކުގައާއި އެހެނިހެން ހަފުލާތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ 100 ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ގޮނޑިތައް ސަޕްލައިކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 20 ޖުލައި ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 23 ޖުލައި 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ އިސްވެ ދެންނެވިފައިވާ ވަގުތަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

22 ރަމަޟާން 1436 

09 ޖުލައި 2015
ހޯދާ