މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

                              އިޢުލާން

މިރަށު ހުވަނދުމާގެ އަލްމަރްހޫމް ހަސަން އިބްރާހިމްފުޅުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ "ހުވަނދުމާގެ" އަށް ހަދައިދީފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު 16 ( 22 ނޮވެންބަރު 1979 ) ގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އެގޭގެ ވާރިސުން މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެގޭގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 22 ޖުލައި 2015 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

                              18 ރަމަޟާން 1436

05 ޖުލައި 2015
ހޯދާ