އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން

އިޢުލާން 

2013 ސެޕްޓެމްބަރ 07 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި މާލޭގެ ރައްޔިތުން ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާ ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރާއި، ވޯޓުފޮށީގެ ނަމާއި، ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު އަދި ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށާއި ތަން މިދަންނަވަނީއެވެ.

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

#

ހުޅުމާލެ،

ލާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް (ކުރީގެފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް)
ބޮޑުދޮރޯށިން ވަންނައިރު ކެންޓީނު ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހުޅުމާލޭގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން ހުޅުމާލޭގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-1

T01.1.1

1

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (ސޯސަންގެ)
ސޯސަންމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު ފެންޑާގައި

 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި މެހެލި ގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މެހެލިގޯޅިން ދެކުނަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސަނދުބަރަކާގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ދޭލިޔާހިނގުމުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްހިނގުމުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް މެހެލިގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-2

T01.1.2

2

މާލެ،

ވެލާނާގެ،

ޝަހީދު ޢަބްދުﷲ ޒުހައިރު ހިނގުމުން ވަންނައިރު، ވެލާނާގޭ އިމާރާތުގެ ޕާކިން އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި މެހެލިގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މެހެލިގޯޅިން ދެކުނަށް، އަމީރުއަހުމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސަނދުބަރަކަގޯޅިން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، އަސްރަފީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ދުނބުރިމަގުން އުތުރަށް، ރޯޝަނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން ހުޅަނގަށް، ހިތްފަސޭހަގޯޅިން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް މެހެލިގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-3

T01.1.3

3

މާލެ،

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ
ޕޯޓިކޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގާއި ހިތްފަސޭހަގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހިތްފަސޭހަގޯޅިން ދެކުނަށް، އަމީރުއަޙްމަދުމަގުން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރޯޝަނީމަގުން އިރަށް، ދުނބުރިމަގުން ދެކުނަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް، ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަދީބީމަގުން އުތުރަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަހީދު ހުސެއިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުން އުތުރަށް، ދަރުމަވަންތަމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝަހީދު ކުޑައާދަމުގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން އުތުރަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ހިތްފަސޭހަގޯޅި އާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު-4

T01.1.4

4

މާލެ،

ކުއްލިޔަތުލް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ،

ވައިލެޓް ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު މައިހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1 އިން 798 އަދި 8,974  އިން  9,063 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންނެވެ.

ހުޅުހެންވޭރު -5

T01.1.5

5

މާލެ،

ކުއްލިޔަތުލް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާ،

ވައިލެޓް ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު މައިހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވައިލެޓްހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދޭލިޔާހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، މުސްތަރީމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން އުތުރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން އިރަށް، ވައިޖެހޭމަގުން އުތުރަށް، ބަރުޖޯރާގޯޅިން އިރަށް، ބޮޑުފުންގަނޑުމަގުން ދެކުނަށް، ބުރެވިމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ވައިލެޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-1

T02.1.1

6

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ:
ސޯސަންމަގު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތު ސެމިނަރ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޖަނަވަރީމަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، މުސްތަރީމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، ކާސިންޖީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ގުލްފާމްހިނގުމުން އުތުރަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން އުތުރަށް، ވައިލެޓްމަގުން އިރަށް، ދޭލިޔާހިނގުމުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ޖަނަވަރީމަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-2

T02.1.2

7

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް (އެޗް.އެފް.ޓީ.އެސް (ސޯސަންގެ)
ސޯސަންމަގު ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު އައު އިމާރާތުގެ ރެސްޓޯރެންޓް އޭރިއާގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ގުލްފާމްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ގުލްފާމްހިނގުމުން އުތުރަށް، އަބަދަށްއުފާމަގުން ހުޅަނގަށް، ތަނޑިރަތްމާގޯޅިން އުތުރަށް، ވައިލެޓްމަގުން ހުޅަނގަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، އަބަދަށްފެހިމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، މުތީގޯޅިން އިރަށް، ސޯސަންމަގުން ދެކުނަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ކާސިންޖީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް ގުލްފާމްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-3

T02.1.3

8

މާލެ،

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު


އަމީރު އަޙްމަދު މަގުގެ އިރުމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީފަރާތު 2 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި އަބަދަށްފެހިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއާއި އަބަދަށްފެހިމަގުން އުތުރަށް، ވައިލެޓްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކަރަންކާމަގުން ދެކުނަށް، ކަޅުހުރާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަދީބީމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށްގޮސް އަބަދަށްފެހިމަގާ ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 799 އިން 1,328 އަދި 9,064 އިން  9,152އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މެދުހެންވޭރު-4

T02.1.4

9

މާލެ،

މަދްރަސަތުލް އަމީރުއަޙްމަދު

ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުގެ ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 1 ނަންބަރު
 ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބުރެވިމަގުން ހުޅަނގަށް، ބޮޑުފުންގަނޑުމަގުން އުތުރަށް، ބަރުޖޯރާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ދެކުނަށް، ވައިޖެހޭމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، މޫންލައިޓްހިނގުމުން އުތުރަށް، ހިތިގަސްމަގުން އިރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ބުރެވިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-1

T03.1.1

10

މާލެ،

މަދަރުސަތުލް އަމީރުއަޙްމަދު
ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުގެ ގޭޓުން ވަދެގެން ދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 2 ނަންބަރު
ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މޫންލައިޓްހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަށިމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް މޫންލައިޓްހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-2

T03.1.2

11

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް
އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ޖަނަވަރީހިނގުމާގުޅޭ ނުކުތާއިން ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، އިރުދޭމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް، ރަތްވިލާމަގުން އިރަށް، ޖަނަވަރީމަގުން ދެކުނަށް، ހިތިގަސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަނަވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-3

T03.1.3

12

މާލެ،

ކަލާފާނު ސްކޫލް
އަމީނީމަގާއި ކަލާފާނު ހިނގުން ގުޅޭ ކަންމަތީ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިރުދޭމާހިނގުމާއި ލޮނުޒިޔާރަތްމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އިރުދޭމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ދޫހިމެރިމަގުން ހުޅަނގަށް، ސޯސަންމަގުން އުތުރަށް،  މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް ގޮސް އިރުދޭމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1,330 އިން 1,802 އަދި 9,153 އިން 9,241 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

ހެންވޭރު ދެކުނު-4

T03.1.4

13

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން، ލިލީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ހުސްނުހީނާމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދު ކުޑައާދަމުގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން އުތުރަށް، ދަރުމަވަންތަމަގުން އިރަށް، ޝަހީދު ހުސައިން މުޙައްމަދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން އިރަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-1

T04.1.1

14

މާލެ،

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް،

މަޖީދީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު މާލެ ސިޓީ ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން އިރަށް، ފާށަނާކިލޭގެމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-2

T04.1.2

15

މާލެ،

ގަލޮޅު ބޯޅަދަނޑު،

ބަނަފްސާމަގު 4 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަދެގެން ދާއިރު ކެރަމް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ހަނދުވަރުދޭހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ނިރޮޅުމަގުން ދެކުނަށް، މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޝަބްނަމްމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިޔަނދުރުގޯޅިން އުތުރަށް، ސަހަރާމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފަނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ފާށަނާކިލޭގެމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން އުތުރަށް، ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން އިރަށް، ހަނދުވަރުދޭހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-3

T04.1.3

16

މާލެ،

ޣާޒީ ބިލްޑިންގ


ޕޯޓިކޯ ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ހަދީބީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރުދޭހިނގުމުން އުތުރަށް، ހަނދުވަރުދޭގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ހުސްނުހީނާމަގުން އުތުރަށް، ހިތަށްފިނިވާމަގުން އިރަށް، ހަދީބީމަގުން ދެކުނަށް ގޮސް މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 1,803 އިން 2,675 އަދި 9,242 އިން 9,330 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު އުތުރު-4

T04.1.4

17

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ
ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުޒުމާގާއި ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަށިމާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިރޮޅުމަގުން އުތުރަށް، މުތީގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ޝަބްނަމްމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރުއްކެނޑިއާ ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ގޮސް ކަށިމާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-1

T05.1.1

18

މާލެ،

މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް،  މަޖީދީމަގުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުޒުމަގާއި ރާދަފަތިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރާދަފަތިހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރާތްމަގުން އިރަށް، ރުއްކެނޑިއާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ނިޔަނދުރުގޯޅިން އުތުރަށް، ސަހަރާމަގުން ހުޅަނގަށް، އަލިކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ސިއްތިމާވާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ގޮސް ރާދަފަތިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް  އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-2

T05.1.2

19

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ
ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ދޮންއަދަރާދަހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިހިނގުމުން އުތުރަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ރާދަފަތިހިނގުމުން އުތުރަށް، ލޮނުޒިޔާރަތްމަގުން އިރަށް، ދޮންއަދަރާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް، ކަށިމާހިނގުމުން ދެކުނަށް، ފެންމީރުހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދޮންއަދަރާދަހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-3

T05.1.3

20

މާލެ،

ގަލޮޅު މަދަރުސާ
ރުއްކެނޑިޔާ ހިނގުމުން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބުރުޒުމަގާއި ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ސިއްތިމާވާހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުރަސްގެފާނުމަގުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، ޖަމާލުއްދީންހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރަށްދެބައިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބުރުޒުމަގުން އިރަށް ގޮސް ސިއްތިމާވާހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅު ދެކުނު-4

T05.1.4

21

މާލެ،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

މިއުޒިކީ ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު  2,677އިން 3,810 އަދި 9,331 އިން 9,419 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

ގަލޮޅުދެކުނު-5

T05.1.5

22

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޯރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން


ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރައްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، ލިލީމަގުން އިރަށް، ޝަހީދު ކުޑައާދަމުގެ ކުޑަތުއްތު ހިނގުމުން އުތުރަށް، މެދުޒިޔާރަތްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ދިދިގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުން ދެކުނަށް، ޝަހީދު ކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކު ހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ޗަންޕާމަގުން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު-1

T06.1.1

23

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު، އިރުމަތީފަރާތު 4 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗާންދަނީމަގާއި ކެނެރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކެނެރީމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗަންޕާމަގުން ދެކުނަށް، ޝަހީދު ކުޑަނެވިތުއްތުމަނިކު ހިނގުމުން އިރަށް، ސައްޔިދުކިލެގެފާނުމަގުން އުތުރަށް، ދިދިގޯޅިން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ކެނެރީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 3,813 އިން 4,469 އަދި 9,420 އިން 9,508 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު-2

T06.1.2

24

މާލެ،

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން
ލިލީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އިރުމަތީފަރާތުގެ 3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރަށްދެބައިމަގުން ދެކުނަށް، އަނޯނާ ގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދަނބުރުއްމަގުން އުތުރަށް، ކުދިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު-3

T06.1.3

25

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ (ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް)
މައި ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ދެކުނުފަރާތުގެ ފުރަތަމަ ކުލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ޗާންދަނީމަގު ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ދެވިނަމަގުން ހުޅަނގަށް، ދެވިނަމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް، ގުލާބީމަގުން ހުޅަނގަށް، މާވެޔޮމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ އުތުރު-4

T06.1.4

26

މާލެ،

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް
ރަތްދެބައިމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ރަށްދެބައިހިނގުން ގުޅޭ ނުކުތާއިން ރަށްދެބައިހިނގުމުން އުތުރަށް، ޖަމާލުއްދީންހިނގުމުން އިރަށް، ރައްދެބައިމަގުން އުތުރަށް، އަނޯނާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ދަނބުރުއްމަގުން އުތުރަށް، ކުދިމާގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ނިކަގަސްމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، އައިމިނާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ރަށްދެބައިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ  މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-1

T07.1.1

27

މާލެ،

ޤައުމީ ޔުނިވާރސިޓީ (ކުރީގެ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް)
ނިކަގަސްމަގުން ވަދެގެގެން ދާއިރު ސާރވިސް ކައުންޓަރ ބަހައްޓާފައި ހުންނަ ރޫމްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމީނީމަގާއި އައިމިނާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އައިމިނާރަނިހިނގުމުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް، ދެވިނަމަގުން ހުޅަނގަށް، ދެވިނަމަގުން ދެކުނަށް، ކުރިކީލަމަގުން ހުޅަނގަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، ވައިދެރިހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން އިރަށް ގޮސް އައިމިނާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-2

T07.1.2

28

މާލެ،

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް

މިއުޒިކީ ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އިސްކަންދަރުމަގާއި ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކޯރުކެނޑިމަގުން އުތުރަށް، ގުލާބީމަގުން އިރަށް، ދިލްބަހާރުމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކޯރުކެނޑިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-3

T07.1.3

29

 

 

 

 

 

 

 

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުތެރޭ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމީނީމަގާއި ވައިދެރިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް، ކޯރުކެނޑިހިނގުމުން އުތުރަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، ވައިދެރިހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-4

T07.1.4

30

މާލެ،

ޣިޔާޘުއްދީން އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްކޫލް

އަމީނީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުތެރޭ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 4,470 އިން 5,006 އަދި 9,509 އިން 9,597 ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ އިތުރުން 9,954 އިން މަތީގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މައްޗަންގޮޅީ ދެކުނު-5

T07.1.5

31

މާލެ،

ޑިޕަރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒަމިނޭޝަން،

ހަވީރީ ހިނގުމުން ވަދެގެން ދާއިރު ޑިސްޕެޗް ހޯލްގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޗާންދަނީމަގުން ދެކުނަށް، ފަރީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ބެންތެޔޮގޯޅިން އުތުރަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ދިލްޝާދުހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށްގޮސް ޗާންދަނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު އުތުރު-1

T08.1.1

32

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް


ލިލީމަގު 3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ (ވައިލެޓް މާލަމް) އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ޗާންދަނީމަގާއި ފަރީދިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފަރީދީމަގުން ހުޅަނގަށް، ބެންތެޔޮގޯޅިން އުތުރަށް، އޯކިޑުމަގުން ހުޅަނގަށް، ފަނޑިޔާރުމަގުން އިރަށް، ޗަންޕާމަގުން އުތުރަށް، ކެނެރީމަގުން އިރަށް، ޗާންދަނީމަގުން އުތުރަށް ގޮސް ފަރީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު އުތުރު-2

T08.1.2

33

 

 

 

 

 

 

 

 

މާލެ،

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް
ލިލީމަގު 3 ނަންބަރު ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ (ވައިލެޓް މާލަމް) ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ފަނޑިޔާރުމާގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ފަނޑިޔާރުމަގުން ހުޅަނގަށް، އޯކިޑުމަގުން އިރަށް، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ފީރޯޒުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށްގޮސް ފަނޑިޔާރުމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު އުތުރު-3

T08.1.3

34

މާލެ،

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސަސް ބިލްޑިންގ

ހަވީރީހިނގުމުން ވަންނައިރު ގަރާޖު ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ފީރޯޒުމަގާއި ލައިނޫފަރުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން، ލައިނޫފަރުމަގުން އުތުރަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ރަބީއީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، ފީރޯޒުމަގުން އިރަށް ގޮސް ލައިނޫފަރުމަގާއި ގުޅޭނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5,007 އިން 5,821 އަދި 9,598 އިން 9,686 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު އުތުރު-4

T08.1.4

35

މާލެ،

މާފަންނު މަދަރުސާ
މަޖީދީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަންނައިރު އުތުރުފަރާތު 1 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ދިލްޝާދުހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ދިލްޝާދު ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް، ރަބީޢީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ޗަނބޭލީމަގުން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، ކުއްޅަވައްގޯޅިން ހުޅަނގަށް، ކާރނޭޝަންމަގުން އުތުރަށް، ފުލޫނިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ގަނދަކޯޅިމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަވީރީހިނގުމުން އިރަށް، ގަނދަކޯޅިހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑޮތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ދިލްޝާދުހިނގުމާއި  ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީ ގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ހުޅަނގު-1

T09.1.1

36

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
މަޖީދީމަގުން ވަންނައިރު އިންޑޯހޯލު އުތުރުފަރާތު ލޮބީގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގާއި ގަނދަކޯޅިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ގަނދަކޯޅި ހިނގުމުން ދެކުނަށް، ހަވީރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، ގަނދަކޯޅިމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީނުހިނގުމުން ދެކުނަށް، ފުލޫނިޔާމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުން އުތުރަށް، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުން އިރަށް ގޮސް ގަނދަކޯޅިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 5,822 އިން 6,932 އަދި 9,687 އިން 9,775 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ހުޅަނގު-2

T09.1.2

37

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް


ކަނބާއައިސަރަނިހިނގުމުން ވަދެގެންދާއިރު ހޯލުގެ އުތުރުކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުން އުތުރަށް، ފުލޫނިޔާމަގުން އިރަށް، ކާރނޭޝަންމަގުން ދެކުނަށް، ކުއްޅަވައްގޯޅިން އިރަށް، ޝާރިއުވަރުދީން ދެކުނަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ހުޅަނގު-3

T09.1.3

38

މާލެ،

މާފަންނު މަދަރުސާ
މަޖީދީމަގުގެ ދޮރޯށިން ވަދެގެންދާއިރު ދެކުނުފަރާތު 3 ނަންބަރު ކްލާސްރޫމް ތެރޭގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި މަޖީދީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް، ސަބުދެލިމަގުން އިރަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް، އިރަމާމަގުން އިރަށް، އަޅިވިލާމަގުން އިރަށް، ނޫރީގޯޅިން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ހުޅަނގު-4

T09.1.4

39

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ވަދެގެންދާއިރު ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ އިރުމަތީފަރާތުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި މާވެޔޮމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން މާވެޔޮމަގުން ދެކުނަށް، ކޯރުކެނޑިމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަވާހިރުމަގުން އުތުރަށް، މުއިވެޔޮމަގުން އިރަށް، ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން އިރަށް ގޮސް މާވެޔޮމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު-1

T10.1.1

40


 

 

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު (ސޯސަލް ސެންޓަރ)
މަޖީދީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތު ކުޅިވަރު ހަރުގޭގެ އުތުރު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މުއިވެޔޮމަގާއި ޖަންބުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، އަސަރީހިނގުމުން ހުޅަނގަށް، މިރިޔާސްމަގުން ދެކުނަށް، މިރިޔާސްމަގުން ހުޅަނގަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، މުއިވެޔޮމަގުން އިރަށް ގޮސް ޖަންބުމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނާއި، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 6,944 އިން 8,146 އަދި 9,776 އިން 9,864 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު-2

T10.1.2

41

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު (ސޯސަލް ސެންޓަރ)
މަޖީދީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތު ކުޅިވަރު ހަރުގޭ މެދުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ހިލާލީމަގާއި އަމިނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، މުރަގަމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް، ދަކަދާމަގުން އިރަށް، އުނިގަސްމަގުން އުތުރަށް، މިރިޔާސްމަގުން އިރަށް، ޖަވާހިރުމަގުން ދެކުނަށް، އިސްކަންދަރުމަގުން އިރަށް، ކޯރުކެނޑިހިނގުމުން ދެކުނަށް، އަމީނީމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ހިލާލީމަގާއިގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު-3

T10.1.3

42

މާލެ،

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު (ސޯސަލް ސެންޓަރ)
މަޖީދީމަގުން ވަދެގެންދާއިރު ހުޅަނގުފަރާތު ކުޅިވަރު ހަރުގޭގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މަޖީދީމަގާއި ނޫރީގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ނޫރީގޯޅިން ދެކުނަށް، އަޅިވިލާމަގުން ހުޅަނގަށް، އިރަމާމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން ދެކުނަށް، ދަނކަދާމަގުން އިރަށް، އުނިގަސްމަގުން އުތުރަށް، މިރިޔާސްމަގުން އިރަށް، މިރިޔާސްމަގުން އުތުރަށް، އަސަރީހިނގުމުން އިރަށް، ޖަންބުމަގުން އުތުރަށް، މަޖީދީމަގުން ހުޅަނގަށްގޮސް ނޫރީގޯޅިއާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

މާފަންނު ދެކުނު-4

T10.1.4

43

މާލެ،

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސް،

ހަނދުވަރީ ހިނގުމުން ވަދެގެންދާއިރު ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ އަމީނީމަގާއި ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން  އަމީނީމަގުން އިރަށް، ހިލާލީމަގުން އުތުރަށް، މުރަނގަމަގުން ހުޅަނގަށް، ހަނދުވަރީހިނގުމުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން ދެކުނަށް،  މުރަނގަމަގުން ހުޅަނގަށް، ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް ގޮސް އަމީނީމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާފަންނު-1

T11.1.1

44

މާލެ،

ހިރިޔާ ސްކޫލް


ކަނބާއައިސަރަނިހިނގުމުން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ސަބްދެލިމަގާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމުން ދެކުނަށް، މުރަނގަމަގުން އިރަށް، އިއްޒުއްދީންމަގުން އުތުރަށް، ސަބުދެލިމަގުން ހުޅަނގަށް ގޮސް ކަނބާއައިސާރަނިހިނގުމާއި ގުޅޭ ނުކުތާއިން ވަށާލެވޭ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާފަންނު-2

T11.1.2

45

މާލެ،

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް

ތާޖުއްދީން ހިނގުމުގެ ހުޅަނގު ދޮރޯށިން ވެދެގެންދާއިރު ކްލާސް ރޫމް 2C ގައި (ހޯލުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި)

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖައްސާފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރު ނަންބަރު 8,147 އިން 8,973 އަދި 9,865 އިން 9,953 އާއި ދެމެދުގައި ހިމެނޭ  މީހުންނެވެ.

ވިލިމާފަންނު-3

T11.1.3

46

ވިލިނގިލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް
އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ އިރުމަތީ ކޮޅުގައި

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ކަޅުތުއްކަލާމަގުގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާފަންނު-4

T11.1.4

47

ވިލިނގިލި،

މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް
އަޝްކަރީހިނގުން ދޮރޯށިން ވަންނައިރު ހޯލުގެ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި

މިފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިމާލެ ކަޅުތުއްކަލާމަގުގެ ހުޅަނގު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ މީހުންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މި ސަރަހައްދުގެ ގޭގޭގައި ދިރިއުޅޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އަންގާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ވިލިމާފަންނު-5

T11.1.5

48

               

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

17 ޝަޢުބާން 1434

26 ޖޫން 2013
ހޯދާ