ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސައިކަލެއްގެ ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވޭތޯ ބެލުން

ކ. މާލެ ދަފްތަރު ދރ 1427 މުޙައްމަދު ސާނިޙްގެ ނަންބަރު A0D6040 ގެ މޮޓޯސައިކަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މި ރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 9 ޖުލައި 2015 ދުވަހުގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގައިދިނުން އެދެމެވެ.

12 ރަމަޟާން 1436

29 ޖޫން 2015
ހޯދާ