މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގެ ޓެރިފާބެހޭ

ހުޅުމާލެ ޓާރމިނަލުން ދޭ  ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓެރިފްގެ އޮނިގަނޑަށް 19 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ބަދަލު ވަނީ ގެނެވިފައެވެ. މިގޮތުން، އިންޓަނޭޝަނަލް ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނަގާނީ މިހާރުވެސް މާލެ ކޮމާޝަލް ހާބަރުން ނަގަމުންދާ ޓެރިފާއެއްގޮތަށް އަދި ލޯކަލް ޚިދުމަތްތަކަށް އަގުނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަދައިން ކަމަށް ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

1.0    QUAYWALL CHARGE

  

   

Per   meter LOA  per hr
  MVR

Minimum [refer to Note (a

Per Vessel

10.00

Note

(a) A minimum of MVR100.00 shall be charged for all   vessels

2.0  EQUIPMENT RENTAL

  

 

2.1  Forklifts

 

Inside   port

Outside   port

Lifting Capacity

Per   15 min or part thereof
  MVR

Per   hr or part thereof
  MVR

Below 4 tons

100.00

550.00

4 – 11 tons

137.50

600.00

12 – 24 tons

237.50

1000.00

25 tons and above

312.50

1550.00

 

 

 

2.2  Mobile Cranes

 

Inside   port

Outside   port

Lifting Capacity

Per   15 min or part thereof
  MVR

Per   hr or part thereof
  MVR

25 – 59 tons

300.00

1500.00

60 – 109 tons

555.75

2540.00

110 – 149 tons

1111.25

5080.00

150 tons

1587.50

6985.00

 

 

 

2.3  Reach Stacker

 

 

Inside   port

Outside   port

Lifting Capacity

Per   15 min or part thereof
  MVR

Per   hr or part thereof
  MVR

45 tons 

850.00

4500.00

 

 

2.4  Container Trailers

 

Per   15 min or part thereof MVR

Trailer 20 Feet

275.00

Trailer 40 Feet

325.00

 

 

2.5  Side Loader

Lifting Capacity

Per   15 min or part thereof MVR

40 ton

500.00

3.0  CARGO GEAR   RENTAL

 

 

 

3.1  Slings

 

Per   day or part thereof
  MVR

Wire Sling

50.00

Polypropylene Rope Sling

20.00

Net Sling

30.00

Tape Sling

40.00

 

 

 

 

3.2  Container Handling   Gear/Accessories

 

Per   day or part thereof
  MVR

Container handling gear (4 hook set)

1000.00

Container hook 20’

30.00

Container hook 40’

60.00

Container spreader 20’

1450.00

Container spreader 40’

3000.00

 

 

 

    3.3  Shackles

Lifting Capacity

Per   day or part thereof
  MVR

Up to 4 tons

4.50

5 tons

9.00

6 tons

12.00

4.0 STORAGE CHARGES

 

 

4.1  Storage Charges For Cargo

 

Per   day per CBM
  MVR

24 hours 

FREE

After 24 hours

20.00

 

 

 

4.2 Storage Charges For Laden Container

 

Per   day or part thereof
  MVR

First day

FREE

Container 20 ’- from first day onwards

650.00

Container 40’ - from first day onwards

1050.00

Container 45 ’ - from first day onwards

1450.00

 

 

 

4.3  Storage   Charges For Empty Container

 

  

Per   day or part thereof
  MVR

First day

FREE

Container 20 ’- from first day onwards

150.00

Container 40’ - from first day onwards

200.00

Container 45 ’ - from first day onwards

300.00

5.0 OTHERS CHARGES             

 

 

 

5.1  Entry Stickers for Vehicles

 

Per   day per Vehicle   
  MVR

Pickup/Lorry/Tractor/Van

11.00

Forklift

55.00

Crane

110.00

Crane Lorry (5 tons & above)

110.00

 

 

5.2  Ramp

 

Per   hr or part thereof
  MVR

Landing Craft Ramp

600.00

Note:

(a) If total waiting time for each use exceeds more 1   hour, additional waiting hours

 Shall be   charged at the rate of MVR 350 per hour.

 

 

5.3  Supply of water

 

Per   ton
  MVR

Water

135.00

 

 

 

5.4  Electricity provision   Charges for Containers

 

Standard   Container 20ft;
  Per Unit 
  MVR

Standard   Container 40ft;
  Per Unit
  MVR

If cleared within 01 hour after

unloading from the vessel

FREE

FREE

If   not cleared within 1 hour

(per   24 hours per consignment)

707.00

1417.00

  •   All prices are GST inclusive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          22  ޝަޢުބާން 1434 

01 ޖުލައި 2013
ހޯދާ