މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު ބާޠިލުކުރުން

1- މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ޕްރީފެބުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މިމިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު IUL)13-K1/13/2015/147) ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ އެދިލެއްވުމުގެ މަތިން ބާޠިލު ކުރީމެވެ. އަދި މިމަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުން ދައްކާފައިވާ ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ ލިޔުމަކުން އެދުމުން ރީފަންޑް ކޮށްދެވޭނެއެވެ.

2- އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

    ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ސެކްޝަން،

    މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ،

    އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ،

    ފޯން: 3349105       3349106

    ފެކްސް: 3320706       3324432

    އީމެއިލް: [email protected]

    ކޮޕީ: [email protected]

25 ޖޫން 2015
ހޯދާ