ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ހޯދުމާބެހޭ

މިއިދާރާއަށް އެއަރކޮންޑިޝަންތަކެއް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއެކު އިންސްޓޯލް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު 2015/008/T/IU-ފ57 އިޢުލާންބާޠިލުކުރި ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

6 ރަމަޟާން 1436    

23 ޖޫން 2015
ހޯދާ