ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުން:

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިދަންނަވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްޕުޅުތަކުން 2015 ޖޫން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 14.00 ގެ ކުރިން ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއަށް، ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއެކު ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 

1. މާއްދާގެ ނަން: ޕޮޕިއުލޭޝަން ޑައިނަމިކްސް އެންޑް ޑިމޮގްރަފީ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 48 ގަޑި (40 ގަޑި ލެކްޗަރ، 8 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު:  21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

2. މާއްދާގެ ނަން: ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 53 ގަޑި (18 ގަޑި ލެކްޗަރ، 35 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލްއާއި ޕްރެޒެންޓޭޝަން)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

3. މާއްދާގެ ނަން:  ބަޔޯ ސްޓެޓިސްޓިކްސް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 34 ގަޑި (30 ގަޑި ލެކްޗަރ، 4 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދޭދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

4. މާއްދާގެ ނަން: ކޮމްޕިއުޓަރ އެޕްލިކޭޝަންސް އިން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 40 ގަޑި (31 ގަޑި ލެކްޗަރ، 9 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ޓީޗަރުގެ ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރު ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

5. މާއްދާގެ ނަން: ޗައިލްޑް ހެލްތް ފޯރ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 56 ގަޑި (45 ގަޑި ލެކްޗަރ، 11 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

6. މާއްދާގެ ނަން: ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތު ފޯރ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 74 ގަޑި (62 ގަޑި ލެކްޗަރ، 12 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: އެމް.ބީ.ބީ.އެސް ޑިގްރީއެއް އޮތުމާއެކު، 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

7. މާއްދާގެ ނަން: ކޮންޓެމްޕަރަރީ އިޝޫސް އިން ޕަބްލިކް ހެލްތު.

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 51 ގަޑި(30 ގަޑި ލެކްޗަރ، 21 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2  އަހަރުދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

8. މާއްދާގެ ނަން: ކޮމިއުނިކަބަލް ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 50 ގަޑި(35 ގަޑި ލެކްޗަރ، 15 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، 2 އަހަރުދުވަހުގެ މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.

 

9. މާއްދާގެ ނަން: ޕަބްލިކް ހެލްތު ނިއުޓްރިޝަން.

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 51 ގަޑި (31 ގަޑި ލެކްޗަރ، 20 ގަޑި ޓިއުޓޯރިއަލް)

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: ހަވީރު 4.00 ން ރޭގަނޑު 10.00 ށް (ދުވާލަކު 2 ގަޑިއިރު)

ހަފުތާއަކު ނަގައިދޭންޖެހޭ ގަޑީގެ އަދަދު: 14 ހަފުތާ ވަންދެން، ހަފުތާއަކު 4 ގަޑިއިރު

ކިޔަވައިދީ ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތު: 21 ޖޫން 2015 ން 29 އޮކްޓޫބަރު 2015 އަށް

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: މާއްދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއާ އެއްވަރުގެ ސަނަދެއް ހާސިލްކޮށްފައިވުމާއެކު، މާއްދާއާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާއިން 2 އަހަރުދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން.         

ލެކްޗަރ ގަޑިތަކާއި، ޓިއުޓޯރިއަލްއާއި، މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ މާއްދާތަކުގެ އައުޓްލައިނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތީން އެ މާއްދާއެއްގެ ޓެސްޓް ޕޭޕަރ އެކުލަވާލައި، އެސައިންމަންޓް ގައިޑްލައިން ތައްޔާރުކޮށް މާކުކުރުން. އަދި ހުރިހާ ގަޑިތަކެއް ނަންގަވައިދެއްވަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާނީ ޑިޕާޓްމަންޓުން ހަދާފައިވާ ޓައިމްޓޭބަލާ އެއްގޮތަށެވެ.     

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް:

  1. ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަމުގެ ސެޓިފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
  2. ވަނަވަރު.
  3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.                                          

21 ޝަޢުބާން 1436 

08 ޖޫން 2015
ހޯދާ