ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައެންސަސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރއިން ހޯދުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްގައި 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާރމުގައި ތިރީގައި މިދަންނަވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް  ޕާރޓްޓައިމް ލެކްޗަރަރ އިން ހޯދުމަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވެ.

ވީމާ، މިދަންނަވާ މާއްދާތައް ކިޔަވައިދެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2015 ޖޫން 16 ވަނަ ދުވަހުގެ 14.00 ކުރިން، ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތު ސައިންސަސްއަށް، ހުށަހަޅަން ޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ތަކެއްޗާއެކު ސިޓީ ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

މާއްދާގެ ނަން: MLS 315 މޮލެކިއުލާ ބައޮލޮޖީ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ކޯސް: ބެޗިލާރ އިން މެޑިކަލް ލެބޯރޓްރީ ސައިންސް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: 14 ހަފުތާ، ހަފުތާއަކު 2 ގަޑިއިރު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ކިޔަވައިދޭ މާދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

މާއްދާގެ ނަން: MLS 123 މައިކްރޯ ބައޮލޮޖީ އިން ހެލްތު ސައިންސަސް.

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ކޯސް: ޑިޕްލޮމާއިން ނާރސިންގ 44 ،49، 51 ވަނަ ބެޗާއި، ބެޗިލަރ އޮފް ނާރސިން 11 ވަނަ ބެޗް

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: 14 ހަފުތާ، ހަފުތާއަކު 2 ގަޑިއިރު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ކިޔަވައިދޭ މާދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.

 

މާއްދާގެ ނަން: MLS 025 މައިކްރޯ ބައޮލޮޖީ އިން ހެލްތު ސައިންސަސް.

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ކޯސް: ޑިޕްލޮމާއިން ފާމަސީ 3، 5 ވަނަ

ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ ވަގުތު: 14 ހަފުތާ، ހަފުތާއަކު 2 ގަޑިއިރު

ފެންވަރު ނުވަތަ ޝަރުޠު: ކިޔަވައިދޭ މާދާއާ ގުޅޭ ދާއިރާއިން ބެޗިލަރ ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށްފައިވުން.    

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިއުންތައް:

  1. ކިޔަވައިދޭ މާއްދާގެ ރޮނގުން ތަޢުލީމް ފުރިހަމަކުރައްވާފައިވާކަމުގެ ސެޓިފިކެޓާއި ޓްރާންސްކްރިޕްޓް (އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ރަސްމީ ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އޮފީހަކުން ތައްގަނޑު ޖަހާފައިވާ އަސްލު)
  2. ވަނަވަރު.
  3. ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.                                          

20 ޝަޢުބާން 1436 

07 ޖޫން 2015
ހޯދާ