ފެމިލީ ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
1434 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭ ގަޑިތައް

1434 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގައި މިކޯޓުން ކާވެނި ކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް ތިރީގައި މި ދަންނަވަނީއެވެ.

 

* ކޯޓުގައި ކާވެނި ކޮށްދޭ ގަޑި

* ރަސްމީ ގަޑީގައި ކާވެނި ކޮށްދޭނީ ހެނދުނު 9.30 އިން 13.00 އަށް

* ނުރަސްމީ ގަޑީގައި ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ރޭގަނޑު 21.00 އިން 23.30 އަށް

 

ކޯޓުން ބޭރުގައި ކާވެނިކޮށްދޭ ގަޑި

ހަފްތާގެ ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ 21.30 އިން 23.30 އަށް

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

              14 ޝަޢުބާން 1434ހ.                                                                                       

23 ޖޫން 2013
ހޯދާ