މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަތުރުވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދުރަށް އަލިފޮނުވާ ފަރުބައްތިތައް މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވެގެން 03 މޭ 2015 ވަނަ ދުވަހު ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 57/IUL)202-A/1/2015) އިޢުލާނުގައިވާ މަސައްކަތް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް ޓެންޑަރ ކުރުމަށްޓަކައި ނަންބަރު 57/IUL)202-A/1/2015) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

16 ޝަޢުބާން 1436    

03 ޖޫން 2015
ހޯދާ