މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ހުޅުމާލެ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ކަސްޓަމަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް

ކ. ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ ގެ ފެން ނެޓްވޯކުގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށްޓަކައި 27 ޖޫން 2013 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމު 00.00 އިން ފަތިހު 4.00 އަށް ހުޅުމާލެއިން މިކުންފުނީގެ ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ވާހަކަ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.


        ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެެ. ފެނުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑޭނެ ހުރިހާ ތަނަކަށް ނޯޓިސް ފޮނުވިފައިވާ ވާހަކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކަމުން ކަސްޓަމަރުންނަށް ދިމާވެދާނޭ ދަތިތަކަށް މިކުންފުނީގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

       15 ރަބީޢުލްއާޚިރް 1434

17 ޖޫން 2013
ހޯދާ