މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލައިސަންސަށް ބަދަލުގެނައުން

ބްރޯޑްކާސްޓު ކުރުމުގެ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން، "އައި ޓީވީ" ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރަމަށް މިކޮމިޝަނުން އިންޓޯން މީޑިއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: 427-LCM/CML(TV)/2012/28 ލައިސަންސަށް އަންނަނިވި އިސްލާޙު ގެނެސްފީމެވެ.

  1. ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ކުންފުނީގައި މިހާރު ތިބި ޙިއްސާދާރުން:

1)      އިބްރާހިމް ފަރީދު އަހްމަދު، ދަފްތަރު ނަންބަރ:2357، މާލެ

2)      ހާޖަރާ އަބްދުއްރަހްމާން، މެޑޯޒް، ދ.ކުޑަހުވަދޫ

 

ވީމާ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

16 ޝަޢުބާން 1434

25 ޖޫން 2013
ހޯދާ