މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކުންފުނީގެ ހުއްދައިގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި އެ ކުންފުނިން ވަނީ މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

  • ވަފާ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (WAFAA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED)
  • އަރުޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ARZU PRIVATE LIMITED)

ވީމާ، ދަންނަވާފއިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ފަރާތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކުރައްވާފައިވާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އޮތްނަމަ 14 ޖޫން 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މި މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

10‏ ޝަޢުބާން‏ 1436

28 މޭ 2015
ހޯދާ