މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އިން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: IUL)202-A/1/2015/40) (ތާރީޚު:24 މާރިޗު 2015) އިޢުލާނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވަނީ އިދާރީ ދާއިރާގެ ޝަރުޠުގެ ބަދަލުގައި އަސާސީ ޝަރުޠުތައްކަމަށްވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި މަޤާމަށްއަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށްޓަކައި ގެޒެޓަށް ފޮނުވިފައިވާ ވާހަކަވެސް ދަންނަވަމެވެ.

13 ޝަޢުބާން 1436 

 

31 މޭ 2015
ހޯދާ