މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންސީން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާ ބެހޭ

އަންސީން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (UNSEEN MALDIVES PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0128/2012 ރައުސްމާލު -/100,000 (އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއިން -/5,000 (ފަސްހާސް) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

02 ޝަޢުބާން 1436

20 މޭ 2015
ހޯދާ