މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރައުސްމާލު މަދުކުރުން

                     އިޢުލާން

އަލްބަޓްރޮސް ޙައްޖު އެންޑް ޢުމްރާ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް(ALBATROSS HAJJ AND UMRAH GROUP PVT LTD)  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0227/2013 ގެ ރައުސްމާލު 500,000.00 (ފަސް ލައްކަ) ރުފިޔާ އިން 5,000.00 (ފަސް ހާސް) ރުފިޔާއަށް މަދުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅުއްވާފައެވެ.

ވީމާ، މިކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒު ކުރައްވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކުރައްވައި އެކަން މިއަދުން ފެށިގެން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

2 ޝަޢުބާން 1436

20 މޭ 2015
ހޯދާ