އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

ތިރީގައި މިދަންނަވާ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައ ދިނުމަށް އެދި މި އިދާރާއަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ވީމާ، މިރަޖިސްޓަރީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިލައްވާފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ 17 މޭ 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން ލިޔުމަކުން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ. 

       ގޭގެ ނަން

 

ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު

އައްޑޫސިޓީ-މަރަދޫފޭދޫ " ވިނަވި "

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

-

އައްޑޫސިޓީ-ހިތަދޫ " އާކުރި "

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

1531

އައްޑޫސިޓީ-ހިތަދޫ " ގްރީންވިލާ "

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

822

އައްޑޫސިޓީ-ހިތަދޫ "ލަގްޒަރީވިލާ "

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

836

އައްޑޫސިޓީ-ހިތަދޫ "ސިލްވަރުގެ "

އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

581

އައްޑޫސިޓީ-ހިތަދޫ "ލައްގާހުރާ "

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ

77/2010

17 ރަޖަބު 1436

06 މޭ 2015
ހޯދާ