މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފައިސާާ ފޮތިތަކުގެ ސްޓޮކާ ބެހޭ

މިއޮތޯރިޓީންް ނެރެފައިވާ ފައިސާާފޮތިތަކުގެ ތެރެއިން 1 ރުފިޔާ، 50 ލާރި އަދި 25 ލާރީގެ ފައިސާފޮތިތަކުގެ ސްޓޮކް މަދުވުމުގެސަބަބުން އަލުން ޖަހައިގެން 20 ޖޫން 2013 ގައި ރާއްޖެއަށް ގެނެވި، ދައުލަތުގެ ޚަޒާނާގައި ވަނީ ރައްކާކޮށްފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

11 ޝަޢުބާން  1434

20 ޖޫން 2013
ހޯދާ