ފ. ބިލެއްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 07 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:30 ގައި މިމަރުކަޒުގެ ގޯތިތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 07 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30ގެ ކުރިން މިމަރުކަޒަށް ދުރުވެދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. ގަޑިޖެހުމަށްފަހު ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންނަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިވަޑައެއްނުގަންނަވާނެއެވެ. އަދި ނީލަމުން ތަކެތި ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން 24 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ހާލަތު

ބާވަތް

ޢަދަދު

ނަންބަރު

ދަބަރުޖަހާފައި

ސިންކު  އާދައިގެ "42 ގެ

1

1

ދަބަރުޖަހާފައި

ސިންކު  އާދައިގެ "18 ގެ

1

2

ދަބަރުޖަހާފައި

ދަގަނޑު ތަށި

2

3

އެއްތެޔޮކޮށައިގެންގޮސްފައި

ގޮޑި އެއްތެޔޮފުރި އަތްގަނޑުލީ

1

4

ދަބަރުޖަހާފައި

ސީ.ޕީ.ޔޫ ސްޓޭންޑް

1

5

ހަލާކުވެފައި

އޭ.ސީ 900 ބީ.ޓީ.ޔޫ މެކުއަރ

1

6

ހަލާކުވެފައި

ކޮމްޕިއުޓަރ ޗެއަރ

3

7

ހަލާކުވެފައި

އެގްޒެކްޓިވްޗެއަރ

1

8

ބޭނުންކުރެވޭ

މޫނުދޮންނަތަށި އާދައިގެ

4

9

ހަލާކުވެފައި

ފާޚާނާޓޭންކް ޕްލާސްޓިކް

5

10

ބޭނުންކުރެވޭ

ފާޚާނާ ތަށި އާދައިގެ

3

11

ހަލާކުވެފައި

ސޮކެޓްސްވިޗް 13Aގެ

2

12

ހަލާކުވެފައި

ސްވިޗް 4 ގޭންގުގެ

1

13

ހަލާކުވެފައި

ސްވިޗް 3 ގޭންގުގެ

1

14

ހަލާކުވެފައި

ސޮކެޓްސްވިޗް 15Aގެ

1

15

ހަލާކުވެފައި

ހޯލްޑަރު ތުރެޑް

1

16

ހަލާކުވެފައި

ފީތާ 12 ފޫޓްގެ

1

17

ހަލާކުވެފައި

ގަސްކޮށާކަތުރު

1

18

ދޮންނަބައި ހަލާކުވެފައި

ދޮންނަމެޝިން ހިޓާޗީ

1

19

ހަލާކުވެފައި

ގޮޑި ޕްލާސްޓިކްއާދައިގެ

2

20

ހަލާކުވެފައި

އުޝާސީލިންގ ފަންކާ

7

21

ރަނގަޅު

ގަނޑު ލޫވަރ ބުރެކެޓާއިއެކު

14

22

ހަލާކުވެފައި

ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ކެނަން

1

23

ހަލާކުވެފައި

ފެކްސް މެޝިން

1

24

ފޮށިގަނޑުމޮނީޓަރރަނގަޅު ސީ.ޕީ. ޔޫ ހަލާކުވެފައި

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް

1

25

11 ރަޖަބު 1436

30 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ