ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

މި ބިޔުރޯގެ ނަންބަރު 1/2015/08/IUL)H-178) އިޢުލާނަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު މަދުވުމާގުޅިގެން، އެއިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްފަހު އަލުން އިޢުލާނުކުރަމެވެ. ނަމަވެސް ކުރިން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަލުން ފޯމު ހުށަހަޅުއްވަން ނުޖެހޭނެވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މަޤާމު:

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް ( އެސް.އެސް. 2 )

އޮފީހުގެ ނަން:

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން / މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ވަޒިފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ތަން:

ކ. މާލެ

ކްލެސިފިކޭޝަން

ސަޕޯޓް ސްޓާފް ގްރޭޑް 2

ބޭނުންވާ އަދަދު:

01

އަސާސީ މުސާރަ:

3,470.00 ރުފިޔާ

އެލަވަންސް:

1,000.00 ރުފިޔާ (ސަރވިސް އެލަވަންސް).

އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާނަމަ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ދެވޭ އުޖޫރަ ދެވޭނެ.

ސެކްޝަން/ ޔުނިޓް:

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ފައިނޭންސް/ އޮފީސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު:

 • ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކަށާއި އަމިއްލަ ތަންތަނަށް ސިޓީ، ނޯޓް ފަދަ ތަކެތި އަދި ފައިސާ ހަވާލުކުރުމާއި ބަލާދިޔުން.
 • އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުދާ ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ތަންތަނަށް ދިއުމާއި އެތަކެތި އޮފީހަށްގެނެސް ހަވާލުކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހަވާލުކުރުން.
 • އޮފީހުގެ ކުޑަދޮރުތަކާއި އުސްތަންތަން ސާފުކުރުމާއި، ހޮޅިބުރި ފަދަތަކެތި ބަދަލުކުރުން ފަދަ މެއިންޓަނަންސް މަސައްކަތްތައްކުރުން.
 • އޮފީހުން ކުރިއަށްގެންދާ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގެތެރެއިން ހަވާލުކުރެވޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައްކުރުން.

އަސާސީ ޝަރުޠު:

 • މަޤާމުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއްގައި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވުން. ނުވަތަ،
 • މަޤާމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނެއް/ ލައިސަންސެއް/ ހުއްދައެއް/ ސަނަދެއް ހާސިލުކޮށްފައިވުން.

ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތަކެތި:

 • ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު.
 • ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް ލިބިފައިވާނަމަ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ (އެކްރެޑިޓްކޮށްފައިވާ އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ކޮޕީ.) އަދި
 • ވަޒީފާއެއްގައި އުޅުއްވާ ނުވަތަ އުޅުއްވާފައިވާނަމަ ވަޒީފާ އަދާކުރި ނުވަތަ އެވަޒީފާ އަދާކުރާކަމުގެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް. (އެވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، އެވަޒީފާގައި ހޭދަވި މުއްދަތާއި އަދި މަސައްކަތު އަޚުލާޤު ހުރިގޮތް ބަޔާންކޮށް)
 • ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ.
 • ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެހާއެކު)
 • ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ނުވަތަ ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްއޮތް މުވައްޒަފުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މިވަޒީފާއަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، އަދާކުރަމުންދާ ވަޒީފާއިން ވީއްލުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރާ އޮފީހުގެ ލިޔުމެއް.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު:

 • ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ އަދި ހުށަހަޅަންޖެހޭތަކެތި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހަޅާ އެޕްލިކޭޝަންތައް ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.
 • މިމަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ނެގޭނީ މިބިޔުރޯއިން ކަނޑައަޅާ އިންޓަރވިޔު ޕެނަލްއެއްގައި މިމަޤާމުގެ ވާޖިބު އަދާކޮށްދެވޭނެކަމަށް ސާބިތު ކޮށްދީ އިންޓަރވިއުއިން ފާސްވުމުންނެވެ. އަދި އިންޓަވިއުއަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއެކުވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ އަސްލު އިންޓަވިއުއަށް ހާޒިރުވެލައްވާއިރު ގެންނެވުންއެދެމެވެ.
 • އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް މިބިޔުރޯގެ 3312900 ނުވަތަ 3010754 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ސުންގަޑި:

21 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:30 ގެ ކުރިން ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަނަށް. (ވެލާނާގެ 05 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

އިންޓަވިއު ކުރުން:

މި މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އިންޓަވިއު އޮންނާނެ ތާރީޚާއި ތަން، އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ މަސައްކަތު 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންގޭނެއެވެ.

02 ރަޖަބު 1436 ހ.

21 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ