މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ބައެއް ތަކެތި ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 23 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

ބާވަތް

ތަކެތި ހުރިތަން

ނީލަން ފެށޭ އަގު

އިތުރުކުރެވޭ އަގު މަދުވެގެން

01 ރޭޑިއޭޓަރ

38 މީޓަރHV ކޭބަލް(70mm)

19މީޓަރLV ކޭބަލް(150mm2)

05މީޓަރLV ކޭބަލް(120mm2)

10 މީޓަރLV ކޭބަލް(95mm2)

12 މީޓަރLV ކޭބަލް(70mm2)

01 ސްވިޗް ގިޔަރ

03 ފޫޓްގެ 4 ބުރި ކޭބަލް (120MM2 )

16 ލައިނަރ

04މީޓަރHV ކޭބަލް(35mm)

18 މީޓަރ HV ކޭބަލް

01 ފަޅި ދަގަނޑު ދޮރު

02 މީޓަރު LV ކޭބަލް

01 ޗޭންބްލޮކްގެ ބައިތައް

04 އެއރކޯން އައިޓްޑޯ އަދި އިންޑޯ ޔުނިޓް

-  ދަގަނޑު ފިލާ ބުރިތަކެއް

 

 

 

ހުޅުމާލެ ސްޓެލްކޯ އިންޖީނުގެ

 

 

 

25،000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2,000.00

 

 

 

 

 

               ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅުއްވާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސް ބޯޑުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއް އަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                                           04 ޝަޢުބާން 1434                      

13 ޖޫން 2013
ހޯދާ