މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ފަޔަރ ވެހިކަލްތަކެއް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތީގެ ނީލަން 23 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ފެށޭނެ ވާހަކަަ ދަންނަވަމެވެ.

  1. ތަކެތީގެ ނަން:      01 ފަޔަރ ވެހިކަލް

                     ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: (MNDF 9910  )

                    ތަކެތި ހުރިތަން:     ކ.ތިލަފުށީ ގައި ( އެމް.އެން،ޑީ،އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިއު )

                   ނީލަން ފެށޭ އަގު:    -/30,000 ރުފިޔާ

                   އިތުރު މަޢުލޫމާތު:    ވެހިކަލް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެފައި

  1. ތަކެތީގެ ނަން:       2 ފަޔަރ ވެހިކަލް

                     ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ: (MNDF 1241,1249  )

                    ތަކެތި ހުރިތަން:   އެމް.އެން.ޑީ.އެފް / ކަޅުތުއްކަލާކޮށި

                   ނީލަން ފެށޭ އަގު:   -/30,000 ރުފިޔާ ( އެއްޗެއްގެ އަގު)

                   އިތުރު މަޢުލޫމާތު:   ވެހިކަލް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބާވެފައި

               ވީމާ، މި ތަކެތީގެ ނީލަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ތަކެއްޗަށް އަގުހުށަހަޅާ ސިޓީ ފޮނުއްވާނީ އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ލޮޖިސްޓިކަލް އޮޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓަށެވެ. ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ އެންމެ މަތީ އަގު މެންދުރު 12:00 ގެ ފަހުން މިޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނޯޓިސްބޯޑުން ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން ދެދުވަހު އެއް އަގެއްގައި އޮވެއްޖެނަމަ އެއަގު ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިމޭނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް 3001484 / 3001476 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

                                               04 ޝަޢުބާން 1434

13 ޖޫން 2013
ހޯދާ