މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، އެނަރޖީ އިންޖިނިއަރިންގގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް މި މިނިސްޓްރީން ކުރި ނަންބަރު: IUL)438-HRU/438/2015/37) (ތާރީޚު:26 ފެބުރުވަރީ 2015) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

27 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

16 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ