މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުންފުނީގެ ނަން ބަދަލުވުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުންގެންދާ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ "ޑައިވް އެކްސްޕްލޯރާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (DIVE EXPLORER PVT LTD) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0227/2003 ގެ ނަން 04 ފެބުރުވަރީ 2015 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "ހައިލޭންޑާރ ގްރޫޕް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (HIGHLANDER  GROUP PVT LTD) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާން ކުރީމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

 

14 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ