އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރަން

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ.

ރ. ރަސްމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ދޮރާއި ދޮރުފަތްތައް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ އެމަސައްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 އެޕްރީލް 2015 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރ.ރަސްމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 29 އެޕްރީލް 2014 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ރ.ރަސްމާދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު، އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ އެންމެ ފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ.

އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކާއި، ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހެޅޭ އަންދާސީހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436 

16 އޭޕްރިލް 2015
ހޯދާ