މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
"ސެވަން ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" ގެ ނަން ބަދަލުކުރުން

އިޢުލާން

މި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގަމުން ގެންދާ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވާ "ސެވަން ހޮލިޑޭސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (SEVEN HOLIDAYS PRIVATE LIMITED) ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C-0584/2010 ގެ ނަން 18 ޖޫން 2013 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން "މޯލްޑިވްސް ގުރޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް" (MALDIVES GURU PRIVATE LIMITED) މިނަމަށް ވަނީ ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި ޢިއުލާނު ކުރީމެވެ.

9 ޝަޢުބާން 1434

18 ޖޫން 2013
ހޯދާ