ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޭޓެއް ކެނޑުމާބެހޭ އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިސްކޫލުން ދޭ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށް ކަނބާއައިސާރަނި ހިނގުމުން 8 ފޫޓް ފުޅާމިނުގެ ގޭޓެއްކެނޑުމަށްޓަކައި ފާރުތަޅައި، ގޭޓު ހެދުމަށްފަހު ބިންގަނޑު ލެވެލްކޮށް ގާޖެހުމުގެ މަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް މިއޮފީހުގެ ނަންބަރު HS-B/IUL/2013/08 (04 ޖޫން 2013) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުންކަމަށްވާތީ އިޢުލާން ކެންސަލްކުރަމެވެ. 

         09  ޝަޢުބާން  1434

18 ޖޫން 2013
ހޯދާ