ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު ފަސްކުރުން

ވާހަކަދެއްކުމުގެ 30ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތް–2015 ބޭއްވުމަށް ކުރެވުނު IUL)430-DBA-B/1/2015/8) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. މި މުބާރާތް ބާއްވަން ކުރިން މި އެކެޑަމީން ހަމަޖެއްސި ތާރީޚުގައި މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު މުބާރާތް ބާއްވާ ތާރީޚު، 2015 ޖުލައިމަހަށް ފަސްކުރިކަން އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

8 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

28 މާރިޗު 2015
ހޯދާ