މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން

މިރަށު " ހަނީސްކެއަރ " ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ނ. އަތޮޅު އޮފީހުން (މިހާރު، ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާއިން) ހަދައިދީފައިވާ ނަންބަރު 59/2002 (27 މާރިޗު 2002) ގެ އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ހައްދަވައިދެއްވުމަށް އެގޯތީގެ ވެރިފަރާތް ކަމަށްވާ ނ. ފޮއްދޫ/ އަނބުގަސްދޮށުގޭ ޢަލީ ޤާސިމް މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވެއެވެ.

ވީމާ، އެރަޖިސްޓަރީއާބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 2015 އެޕްރީލް 05 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހުެ 3.00ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ.

ފޯން: 6560016، ފެކްސް: 6560017 މެއިލް: [email protected] 

މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 ޖުމާދަލްއޫލާ 1436

16 މާރިޗު 2015
ހޯދާ