އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ބަައި-އިލެކްޝަނުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ

އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ) އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެންބަރަކު އިންތިޚާބުކުރުމަށްޓަކައި، 2015 މާރިޗު 21 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި، ދ.އަތޮޅު ކައުންސިލު (މީދޫ ދާއިރާ)ގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މިދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނުވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

ދާއިމީއެޑްރެސް

ފުރިހަމަނަން

#

39.06

639

އެމް.ޑީ.ޕީ

ސޯސަންގެ، ދ. މީދޫ

ސާލިމް އަލްޞަބާޙް

1

60.94

997

އެމް.ޑީ.އޭ

މަތިވަރު، ދ. ބަނޑިދޫ

މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް

2

 

1636

ޞައްޙަވޯޓު

 

26

ބާޠިލު ވޯޓު

 

1662

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

2366

ވޯޓު ދިނުމުގެޙައްޤު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

70.25

ވޯޓުލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ، ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލް (މީދޫ ދާއިރާ) އިން ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލައެންސްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިލި، ދ. ބަނޑިދޫ، މަތިވަރު، މުޙައްމަދު މަމްދޫޙް، އިންތިޚާބުވެއްޖެކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާންކުރަމެވެ.

4 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

 

24 މާރިޗު 2015
ހޯދާ