މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް

ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭ:

ވިލިނގިލީ އަވަށުގެ ރުއްތައް ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ރުކުއަޅައި ރުއްތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު މިއިދާރާއަށް އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ތަފުސީލު

ތާރީޚު

ތަން

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

01 އެޕްރީލް 2015

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

ބުދަ

14:00

އަގު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

06 އެޕްރީލް 2015

މާލޭ ސިޓީ ހޯލް

ހޯމަ

14:00

އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ ބަންދުކޮށްފައިވާ ސިޓީއުރައެއްގައެވެ. ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި މި އިޢުލާން ނަންބަރު ލިޔެވިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރަން ހާޒިރުނުވާ ފަރާތްތަކާއި ގަޑިޖެހިގެން ހާޒިރުވާ ފަރާތްތަކުގެ ބިޑް ބަލައެއްނުގަނެވޭނެއެވެ.

02 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

22 މާރިޗު 2015
ހޯދާ