ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮފީސް ގޮނޑި ގަތުމަށް

އޮފީސް ގޮނޑި ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް 30 އޮފީސް ގޮނޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް މި ސްކޫލަށް 30 އޮފީސް ގޮނޑި ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 8 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 14 އެޕްރީލް 2015 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3359901 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

24 މާރިޗު 2015
ހޯދާ