ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގަޑި ގަތުމަށް

ފާރުގައި ބަހައްޓާ ގަޑި ގަތުމަށް

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މި ސްކޫލަށް ފާރުގައި ބަހައްޓާ 55 ގަޑި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، ސްކޫލުން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ފާރުގައި ބަހައްޓާ 55 ގަޑި މި ސްކޫލަށް ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން 6 އެޕްރީލް 2015 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00ގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. އަދި 12 އެޕްރީލް 2015 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް އަންދާސީހިސާބު މި ސްކޫލުގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ 3359901 ނަންބަރު ފޯނާއެވެ.

03 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1436

24 މާރިޗު 2015
ހޯދާ